forex trading logo

Home Školský klub detí
Školský klub detí PDF Tlačiť E-mail

 

Školský rok 2023/2024

Školský klub detí navštevuje     detí.

Počet oddelení – 3


Základom výchovy a vzdelávania sú Pedagogicky-organizačné pokyny pre školy a školské zariadenia. Školský klub bude pracovať podľa Školského vzdelávacieho programu, ktorý platí od 1.9.2022.

1. ročníkpočet detí   33

2. ročník - počet detí   20

3. ročník – počet detí   14

4. ročník – počet detí     9

Spolu: 76


Prevádzka v školskom klube detí je ráno od 6:45 do 7:45 hod. a po vyučovaní od 11:30 hod. do 16:30 hod.

Deti sa prihlasujú do ŠKD formou žiadosti o prijatie. Poplatok za pobyt v ŠKD za mesiac je 10 € na každé dieťa.

Poplatok za ŠKD sa vyberá za štyri mesiace VOPRED do 30.9.2023 ( 40 € ).


Oznam pre rodičov

Žiaci ŠKD sa púšťajú domov nasledovne:

O 15,00 hodine

O 15,30 hodine

O 16,00 hodine

Od 15,00 – 15,30 hod. až do 16,00 hod. sa píšu domáce úlohy.

V 1. polroku si prváci domáce úlohy píšu len do cvičných zošitov.

Žiadame nerušiť počas písania domácich úloh.

Ďakujeme za pochopenie.


ŠKD je v prevádzke ráno od 6:45 - do 7:45 hod. a po vyučovaní od 11:30 – 16:30 hod. každý pracovný deň v týždni.


Týždenná skladba

11:40 – 12:35 Oddychová, relaxačná oblasť

12:35 – 13:05 Príprava na obed, obed

13:05 – 13:50 Rekreačná oblasť

13:50 – 14:45 Záujmová oblasť:

 • Spoločensko-vedná

 • Prírodovedno-environmentálna

 • Esteticko-výchovná:

  • Výtvarná

  • Hudobná

  • Literárno-dramatická

 • Rekreačný poldeň

 • Pracovno-technická

 • Telovýchovná

 • Zdravotná

 • Športová (turistická)

14:45 – 15:00 Olovrant

15:00 – 16:00 Vzdelávacia oblasť

16:00 – 16:30 Pokračovanie v oddychovej, rekreačnej a relaxačnej oblasti


Celodružinárske akcie v školskom roku 2023-2024

SEPTEMBER: Výstavka ovocia a zeleniny.
OKTÓBER: Vychádzka – hľadanie pokladu.
NOVEMBER: Kráľ pexesár.
DECEMBER: Mikulášska diskotéka – posedenie pri stromčeku.
JANUÁR: Vychádzka do zasneženej prírody.
FEBRUÁR: Družinársky karneval.
MAREC: Návšteva knižnice – literárny kvíz.
APRÍL: Dopravné popoludnie – súťaž.
MÁJ: Maľovanie na chodník.
JÚN MDD – spoločná diskotéka.
Rozlúčka so ŠKD – opekanie v prírode.


Akcie v školskom klube detí sa konajú posledný týždeň v mesiaci.

Pondelok Spoločensko-vedná 18 hodín
Prírodovedná – environmentálna 18 hodín
Utorok Esteticko-výchovná
Výtvarná 13 hodín
Hudobná 13 hodín
Literárno-dramatická 12 hodín
Streda Rekreačný poldeň 29 hodín
Štvrtok Pracovno-technická 38 hodín
Piatok Telovýchovná 12 hodín
Zdravotná 12 hodín
Športová – turistická 12 hodín
Celodružinárska akcia – raz mesačne – v stredu 10 hodín

 

Dokumenty na stiahnutie:

Osobný spis dieťaťa v ŠKD
Záujem o ranný školský klub
Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.