forex trading logo

Home Zápis do prvého ročníka
Zápis 2023 PDF Tlačiť E-mail

Zápis prvákov 2024

Základná škola Gajary oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v sa uskutoční 18. apríla 2024 (štvrtok)  od 16,00 hod. do 17,00 hod. za osobnej prítomnosti detí v prvej budove Základnej školy Gajary.

Do prvého ročníka musí nastúpiť dieťa, ktoré do 31. augusta 2024 dovŕši 6 rokov alebo v predchádzajúcom školskom roku malo odklad povinnej školskej dochádzky. Zákon určuje rodičovi povinnosť zapísať každé dieťa, ktoré dosiahlo školopovinný vek, do základnej školy na území Slovenska, bez ohľadu na to, kde aktuálne dieťa žije.

K zápisu je nutné predložiť:

- Elektronickú prihlášku - vytlačenú a obomi zákonnými zástupcami podpísanú,
- Kópiu rodného listu dieťaťa,
- Kópiu preukazu zdravotného poistenia dieťaťa,
- Kópiu občianskeho preukazu obidvoch rodičov,
- Súhlas so spracovaním osobných údajov,
- Poplatok za pracovné zošity – 20 eur.

- Ak rodičia žiadajú o odklad povinnej školskej dochádzky, zákonný zástupca vypíše žiadosť o odklad  a doručí doklad od zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a od všeobecného lekára pre deti a dorast.

- Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

- Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku musí doložiť nasledovné: k žiadosti zákonného zástupcu priloží  súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole zákonný zástupca preukazuje „potvrdením“ príslušnej materskej školy .

Na webovej stránke školy www.zsgajary.sk v ľavej lište pod názvom Zápis do 1. ročníka nájdete všetky informácie týkajúce sa  zápisu aj elektronickú prihlášku. Tú rodičia vyplnia, následne vytlačia, obaja rodičia podpíšu a prinesú k zápisu 18.4.2024 do školy.

Uvedenú dokumentáciu môžete doručiť aj skôr v zalepenej obálke poštou na adresu školy alebo do poštovej  schránky riaditeľky školy označenej Základná škola, ktorá sa nachádza na Levárskej ulici 763 v Gajaroch (Pneuservis Adamík).  Napriek tomu sa fyzicky zápisu musíte aj s dieťaťom  zúčastniť. Ušetrí to však čas s vypĺňaním tlačív.

Po spracovaní uvedenej dokumentácie bude zákonným zástupcom zaslané rozhodnutie o prijatí žiaka do 1. ročníka do 15.6.2024.

Podľa zákona môže rodič zapísať dieťa iba na jednu základnú školu. Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, musí to oznámiť predchádzajúcej škole najneskôr do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.

Pre tých rodičov, ktorí majú problém s elektronickou prihláškou, budeme k dispozícií priamo na zápise do prvého ročníka 18. apríla 2024 (štvrtok) od 16:00 do 17:00 hod.

Všetky informácie nájdete na webovej stránke v bočnej lište pod názvom Zápis do 1. ročníka

V prípade ďalších otázok kontaktujte administratívu školy na adrese:   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Elektronická prihláška: https://moja.skolanawebe.sk/skola/zsgajary/prihlaska_zs

V záložke Zápis do prvého ročníka nájdete:

Prihláška na štúdium v ZŠ
Žiadosť o odklad školskej dochádzky
Prezentácia zápis

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.