forex trading logo

Home Záujmové útvary
Krúžky PDF Tlačiť E-mail

 

ZÁUJMOVÉ ÚTVARY 2019/2020

 

Por. č.

Názov záujmového útvaru

Vedúci záujmového útvaru

1.

Vševedko

Mgr. Daniela Miklovičová

2.

Výtvarno - dramatický

Mgr. Simona Hrubá

3.

Športový

Mgr. Drahoslava Mudrochová

4.

Počítačový

Mário Pavúček

5.

Zábavné čítanie

PaedDr. Anna Bogdalíková

6.

Vybíjaná

Mgr. Magdaléna Petrášová

7.

Čitateľský krúžok - Úlet s knihou

Mgr. Jana Pavlíčková

8.

Z každého rožku trošku

Ing. Oľga Dobrovodská

9.

Španielsky jazyk

Mgr. Elena Obtulovičová

10.

Angličtina krok za krokom

PaedDr. Katarína Jurkovičová

11.

Športovo-pohybové hry

Mgr. Oľga Hýllová

12.

Literárno-dramatický

Mgr. Michaela Luptáková

13.

Matematický krúžok

Mgr. Denisa Kondrčková

Vševedko

Cieľom záujmového útvaru Vševedko je získanie a rozvoj sociálnych, komunikačných aj kognitívnych kompetencií žiakov prvého ročníka. Prostredníctvom zážitkového učenia a praktického výcviku deti získajú a rozšíria si poznatky či zručnosti z oblasti bezpečnosti cestnej premávky, výtvarného i literárneho umenia, zdravého životného štýlu a mnohých ďalších oblastí z okolitého prostredia.

 

 

 

 

 

Výtvarno-dramatický krúžok

Cieľom krúžku je rozvíjať výtvarno-pohybový prejav detí a kultúru rečového prejavu. Systematickými cvičeniami sú deti vedené k tomu, aby získali základy sebaistého vystupovania na verejnosti aj v každodennom živote. Deti sa o radosť z dramatického umenia podelia s rodičmi na  rôznych kultúrnych programoch. (Úcta k starším, Vianočná besiedka, Deň matiek....)

 

 

Športový krúžok

Športový krúžok je zameraný na vytváranie pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám a športovaniu.

Cieľom je rozvíjať motorické zručnosti, obratnosť, rýchlosť, získavať základné pohybové zručností v športových hrách (vybíjaná, basketbal, hádzaná) a v atletike (beh, skok).

Žiaci sú vedení k športovej aktivite, sebaovládaniu a disciplíne.

 

 

Počítačový krúžok

Hlavným cieľom Počítačového krúžku je:

- vytvoriť u detí pozitívny vzťah a správne návyky pri používaní IKT

- rozvíjať u detí schopnosť rozlišovania virtuálneho sveta a reality

- vypestovať u detí pocit kontroly svojich myšlienok a správania sa

- rozvíjať logické myslenie, koncentráciu a zlepšovať vizuomotorickú koordináciu

- oboznámiť sa s využitím počítača a na základnej úrovni sa naučiť pracovať s počítačovými programami


Zábavné čítanie

Rôzne kratšie príbehy, rozprávky, básničky, vyčítanky aj žartovné či náučné texty nám budú slúžiť na rozvoj čítania s porozumením. Nápadité úlohy na čítanie s porozumením sú na princípe doplňovačiek, štvorsmeroviek, rébusov či tajničiek. Hravé úlohy rozvíjajú nielen pozornosť, logické myslenie alebo riešia problém, no tiež kreativitu a výtvarné schopnosti žiakov. Žiaci si prehĺbia schopnosť plynulo čítať, no najmä spôsobilosť dobre porozumieť písanému textu a zadaniam úloh, čo vedie k úspešným výsledkom aj v iných predmetoch, ako je slovenský jazyk. Žiaci sa postupne naučia, ako sa dá obsah prečítaného textu využiť aj pre vlastné ciele v reálnom živote.

 

Vybíjaná

Vybíjaná je prípravná športová hra pre mladší školský vek.

Cieľom krúžku vybíjaná je

- upevnenie pohybových zručností,

- zdokonalenie práce s loptou (loptové prihrávky, dribling, streľba na cieľ),

- upevniť pravidlá vybíjanej

 

Čitateľský krúžok – Úlet s knihou

Cieľom krúžku je:

- vštepovať žiakom lásku ku knihám,

- priviesť žiakov k pravidelnému čítaniu a k zvyšovaniu ich čitateľskej gramotnosti,

- prostredníctvom literatúry rozširovať ich vedomosti a slovnú zásobu,

- usmerňovať žiakov pri ich realizácii v prednese prózy a poézie a vlastnej tvorby,

- zoznamovať sa s detskou literatúrou,

- dramatizácia, ilustrácia rozprávky

 

Z každého rožku trošku

Ako názov krúžku napovedá, budeme sa venovať rôznym oblastiam činnosti. Okrem športovej činnosti ( cyklistické výlety po okolí, turistika, návšteva zrúcanín...)  budeme pripravovať jednoduché jedlá a venovať sa zdravej výžive. Pred sviatkami budeme pripravovať tematické ozdoby a pripravovať darčeky. Cieľom krúžku je upevniť  vzťahy v kolektíve a aktívne tráviť voľný čas.

 

 

 

 

Španielsky jazyk

Španielsky  jazyk je druhým cudzím svetovým jazykom a ako aj iné cudzie jazyky prispieva k pochopeniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom. Osvojením si španielskeho jazyka môže žiak spoznávať spôsob života v španielsky hovoriacich krajinách, ich tradície, čím sa prehlbujú vedomosti a vzájomná tolerancia národov. Ovládanie španielčiny, resp.cudzích jazykov podporuje mobilitu v rámci EÚ.


 

Angličtina krok za krokom

Práca v krúžku je zameraná na rozvoj jazykových kompetencií, s hlavným dôrazom na komunikáciu. K dosiahnutiu tohto cieľa budú využívané tradičné i netradičné formy a metódy práce – predovšetkým jazykové a didaktické hry, práca v skupinách a vo dvojiciach, situačné hry simulujúce reálne životné situácie, IKT - počítačové programy, webové stránky.

Ciele záujmového krúžku:

v zvýšiť motiváciu žiakov k štúdiu ANJ

v zvýšiť kvalitu jazykových zručností

v vytvoriť pozitívny vzťah k výučbe cudzích jazykov

v oboznámiť žiakov s tradíciami, zvykmi iných krajín a kultúr -multikultúrna výchova

 

Športovo-pohybové hry

Úlohou  krúžku je naučiť žiačky správne držanie lopty, herný systém, technika hry.  Zdokonalenie v pravidlách, kolektívne cítenie a aktívne trávenie voľného času.

Upevňovanie hráčskeho kolektívu a zdravého životného štýlu.  Rešpektovanie pravidiel hry ako simulácie modelu spoločnosti.

 

 

 

 

 

 


Literárno-dramatický krúžok

Vzťah k literatúre a k dramatickému umeniu si budú žiaci rozvíjať a upevňovať hraním rolí, dramatizáciou príbehov, vyrábaním kostýmov a rekvizít. Svedomitou prípravou na krúžku sa naučia pracovať i s vlastnou trémou a výsledky práce budú prezentovať na školských a obecných kultúrnych akciách.

 

Matematický krúžok

Matematický krúžok je určený pre žiakov 9.ročníka ako príprava na Testovanie9 a na prijímacie pohovory. Žiaci si prehĺbia poznatky z nových učív a oprášia staré vedomosti z predchádzajúcich ročníkov, aby čo najlepšie uspeli pri testovaní.

 


 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.