forex trading logo

Home Záujmové útvary
Krúžky PDF Tlačiť E-mail

Krúžková činnosť v školskom roku 2021/2022

Por. č.

Názov záujmového útvaru

Vedúci záujmového útvaru

1.

Vybíjaná

Mgr. Magdaléna Petrášová

2.

Krúžok spoločenských hier - Úsmev

Mgr. Jana Pavlíčková

3.

Knihomolko

PaedDr. Andrea Vallová

4.

Zábavná angličtina

PaedDr. Anna Bogdalíková

5.

Vševedko

Mgr. Daniela Miklovičová

6.

Hravé čítanie

Mgr. Simona Hrubá

7.

Športový krúžok

Mgr. Drahoslava Mudrochová

8.

Počítačový

Mário Pavúček

9.

Športový krúžok - loptové hry

Mgr. Ján Rusinko

10.

Športovo-pohybové hry

Mgr. Oľga Hýllová

11.

Hry bez hraníc

Mgr. Michaela Luptáková

12.

Z každého rožku trošku

Ing. Oľga Dobrovodská

13.

Everyday English

Mgr. Elena Obtulovičová

14.

Hravá biológia

PaedDr. Katarína Jurkovičová

15.

Krúžok nemeckého jazyka

Mgr. Natália Polovková

Vybíjaná

Vybíjaná je prípravná športová hra pre mladší školský vek.

Cieľom krúžku vybíjaná je

- upevnenie pohybových zručností,

- zdokonalenie práce s loptou (loptové prihrávky, dribling, streľba na cieľ),

- upevniť pravidlá vybíjanej

 

 

 

 

 

Krúžok spoločenských hier – Úsmev

Cieľom záujmového útvaru je rozvíjať logické myslenie, tvorivosť, predstavivosť, pozornosť, tímovú spoluprácu, slovnú zásobu, verbálne či pohybové zručnosti, zážitkové aktivity.

Deti sa naučia dodržiavať dohodnuté pravidlá hry, odbúravať agresivitu a upevňovať kamarátske vzťahy. Motto: „Všetko pre detský úsmev“.

 

Knihomoľko

Krúžok zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti, čítania s porozumením a literárnej tvorivosti. Práca s textom, tvorba rozprávok, príbehov...

 

 

 

 

Vševedko

Cieľom záujmového útvaru Vševedko je získanie a rozvoj sociálnych, komunikačných aj kognitívnych kompetencií žiakov prvého ročníka. Prostredníctvom zážitkového učenia a praktického výcviku deti získajú a rozšíria si poznatky či zručnosti z oblasti bezpečnosti cestnej premávky, výtvarného i literárneho umenia, zdravého životného štýlu a mnohých ďalších oblastí z okolitého prostredia.

 

 

 

 

 

 

Hravé čítanie

Hlavným cieľom krúžku je hravou formou podporiť záujem detí o čítanie. Pomôcť získať správne čitateľské návyky, vytvoriť vzťah ku knihám a knižnici. Naučiť deti čítať s porozumením a oboznamovať ich s vhodnou detskou literatúrou. Práca v krúžku je tvorivá a pútavá. Okrem čítania deti nacvičujú krátke dramatizácie rozprávok, venujú sa inscenovanému čítaniu.

 

 

 

Športový krúžok

Športový krúžok je zameraný na vytváranie pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám a športovaniu.

Cieľom je rozvíjať motorické zručnosti, obratnosť, rýchlosť, získavať základné pohybové zručností v športových hrách (vybíjaná, basketbal, hádzaná) a v atletike (beh, skok).

Žiaci sú vedení k športovej aktivite, sebaovládaniu a disciplíne.

 

 

 

 

Počítačový krúžok

Hlavným cieľom Počítačového krúžku je:

- vytvoriť u detí pozitívny vzťah a správne návyky pri používaní IKT

- rozvíjať u detí schopnosť rozlišovania virtuálneho sveta a reality

- vypestovať u detí pocit kontroly svojich myšlienok a správania sa

- rozvíjať logické myslenie, koncentráciu a zlepšovať vizuomotorickú koordináciu

- oboznámiť sa s využitím počítača a na základnej úrovni sa naučiť pracovať s počítačovými programami

 

Športový krúžok - loptové hry

Športový krúžok je zameraný na vytváranie pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám a športovaniu, získavaniu základných pohybových zručností. Krúžok podporuje morálny a emocionálny vývin a prehlbuje u detí postoj k zdravému životnému štýlu, vštepuje im zdravú súťaživosť a formuje správanie sa v kolektíve. Cieľom krúžku je podnecovať deti k záujmu o pohyb a šport a tým spojený zdravý životný štýl, zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a prácu s loptou hlavne vo futbalovej činnosti.

 

 


Športovo-pohybové hry

Úlohou  krúžku je naučiť žiačky správne držanie lopty, herný systém, technika hry.  Zdokonalenie v pravidlách, kolektívne cítenie a aktívne trávenie voľného času.

Upevňovanie hráčskeho kolektívu a zdravého životného štýlu.  Rešpektovanie pravidiel hry ako simulácie modelu sp

 

 

 

 

 

 

 

Hry bez hraníc

Asociácie pri slove HRA sú rôznorodé. Hry divadelné aj rozhlasové, loptové i počítačové, pohybové a spoločenské. Na všestranný rozvoj osobnosti je zameraný tento krúžok. Rozvojom tvorivosti a  dramatického ducha objavíme svet divadla. Kolektívnym športom a  tanečným krokom prispejeme k svojmu zdraviu a ladným pohybom. Spoločenskými a počítačovými hrami sa pokúsime o rozvoj sociálnych vzťahov a mozgových kapacít. Hlavným zámerom je, aby každý účastník objavil v sebe svoje budúce smerovanie...

 

 

 

 

Z každého rožku trošku

Ako názov krúžku napovedá, budeme sa venovať rôznym oblastiam činnosti. Okrem športovej činnosti ( cyklistické výlety po okolí, turistika, návšteva zrúcanín...)  budeme pripravovať jednoduché jedlá a venovať sa zdravej výžive. Pred sviatkami budeme pripravovať tematické ozdoby a pripravovať darčeky. Cieľom krúžku je upevniť  vzťahy v kolektíve a aktívne tráviť voľný čas.

 

 

 

 

Everyday English – Každodenná angličtina

Obsahom tohto krúžku je v prvom rade pochopiť pojem – HOVORIŤ ANGLICKY. Človek musí hovoriť,  hovoriť a hovoriť. Ostatné oblasti anglického jazyka, ako je čítanie, písanie, počúvanie a gramatika sú dôležité a súvisle nadväzujú na rozprávanie.

Cieľom krúžku – EVERYDAY ENGLISH – je využívať komunikačné jazykové kompetencie tak, aby sa komunikačný zámer realizoval v novovytvorenej jazykovej učebni s novými technológiami. Spracovať hovorový alebo napísaný text ako poslucháč alebo čitateľ , vytvoriť ústny prejav. Používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách.

 


Hravá BIOLÓGIA

Cieľom tohto krúžku je pozorovať a poznávať prírodniny, javy v prírode všetkými zmyslami, rozvíjať schopnosti urobiť pokus a nákres, pracovať s lupou, mikroskopom, kľúčmi a atlasmi na určovanie prírodnín.

osvojenie biologickej terminológie,

  • vzťah k ochrane životného prostredia a praktickému využitiu,
  • príprava a pozorovanie jednoduchých mikroskopických preparátov,
  • výtvarné pracovanie s prírodninami,
  • opätovné využitie odpadov,
  • príprava jednoduchých pokusov,...

 

Krúžok nemeckého jazyka

Cieľom krúžku nemeckého jazyka je ponúknuť žiakom prípravu na výučbu cudzieho jazyka v 7.ročníku. Deti sa hravou formou – pomocou básničiek, pesničiek, pracovných listov a veľa zaujímavých pomôcok oboznámia s nemeckým jazykom a naučia sa základnú slovnú zásobu a gramatické javy.

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.