forex trading logo

Home
Vitajte na stránkach našej školy
PDF Tlačiť

Bubnovačka 2020

Naša škola sa dňa 19. novembra 2020 zapojila do siedmeho ročníka celoslovenskej akcie

Bubnovačka – „Aby bolo deti lepšie počuť!“.

Organizuje ju nezisková organizácia Centrum Slniečko v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch pri MPSVaR SR, pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Podujatie symbolicky upozorňuje na dôležitosť ochrany detí pred násilím a potrebu včasnej prevencie.

Tento ročník bol obzvlášť výnimočný, kvôli momentálnej situácii zapríčinenej ochorením COVID-19.  Násilie na deťoch je tu, je okolo nás, aj keď ho často nevnímame, nevidíme. Je dôležité deti vnímať a počúvať viac, je dôležité deťom veriť. S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka.

Tentokrát to bolo iné. Nebubnovalo sa v uliciach, na námestiach, dvoroch, či v telocvičniach. Naša škola sa zapoja bubnovaním v triedach a netradične aj dištančne pri obrazovkách počítačov, a takto netradične sme si pripomenuli, že Hlas detí je dôležitý.

 
PDF Tlačiť

Vážení rodičia,

na základe Usmernenia ministra školstva upozorňujeme rodičov: "Žiaci prvého stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT -PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID –19 sa nemôžu od 3.11.2020 zúčastňovať prezenčnej výučby."

Ostatní pravdivo vyplnia Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a odovzdajú ho pri nástupe do školy 3.11.2020.
Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok testu na ochorenie COVID - 19.

Vyhlásenie zákonného zástupcu nájdete na tomto linku:

https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-23102020/


 
PDF Tlačiť

OPATRENIA OD 26.10.2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

1.Jesenné prázdniny sa uskutočnia v termínoch 30. októbra a 2.,6. a 9. novembra 2020,

2.S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,

3.S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov druhého stupňa.

Na základe týchto rozhodnutí sa žiaci druhého stupňa budú vzdelávať dištančnou formou. Počas prerušeného vyučovania budú úlohy v našej škole na domáce vzdelávanie žiakov zadávané cez Internetovú žiacku knižku, prípadne na Bezkriedy. S oboma portálmi už žiaci pracovali počas prvého prerušeného vzdelávania v marci. Treba pozorne sledovať zadávanie a termíny odovzdávania úloh. Deti boli pedagógmi inštruovaní a poučení. V prípade nejasností a problémov kontaktujte emailom alebo telefonicky triednych učiteľov.

Žiaci prvého stupňa a školského klubu detí naďalej chodia do školy za prísnych hygienických podmienok (rúško-odstup-ruky).

Branislav GröhlingministerBratislava23. októbra2020Číslo: 2020/17949:1-A1810ROZHODNUTIEMinister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodujetakto:1.Jesenné prázdniny sa vškolskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školáchv termínoch30. októbraa 2.,6. a 9. novembra 2020.2.S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolaniamimoriadne prerušuje školské vyučovanie v a)základných školách pre žiakov v piatomaž deviatomročníku,
 
PDF Tlačiť

Hovorme o jedle

Na našej škole sme sa opäť zapojili do celoslovenskej aktivity „Hovorme o jedle", ktorú realizuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Žiaci sa na hodinách súťažno-vzdelávacími aktivitami oboznámili s dôležitosťou správneho stravovania a nutnosti prijímania vyváženej stravy. Zistili, že nie všetko čo výborne vyzerá a má super chuť je pre naše telo „to pravé orechové". Po získaní a rozšírení si teoretických vedomostí o potravinách vznikli v rukách detí nádherné diela v podobe esejí a fotografií na druhom stupni a výtvarných prác prevažne na prvom stupni. V súťaži našim žiakom držíme palce a veríme, že sa umiestnia na prvých priečkach.

 
PDF Tlačiť

Vážení rodičia,

v piatok 23.10.2020 z dôvodu nedodávky elektriny bude vyučovanie len do 11,30 hod-1.stupeň a 12,00 hod.-2.stupeň. Školský klub v prevádzke nebude.

Prosíme rodičov, aby deti teplejšie obliekli, nakoľko kúrenie nebude možné.

Obedy v školskej jedálni budú zabezpečené.

 
PDF Tlačiť

NOVÉ OPATRENIA OD 12.10.2020

Najdôležitejšie:

  • rúška musia nosiť všetci žiaci školy vo všetkých priestoroch školy, aj vo svojej triede i na školskom dvore
  • nemožno uskutočňovať výlety a exkurzie
  • realizácia krúžkovej činnosti sa neumožňuje
  • žiadame rodičov, aby skutočne zásobovali deti najmenej 2 rúškami, aby mali pri poškodení náhradné rúško
  • prosíme rodičov, ktorí môžu nechať svoje deti doma, aby žiaci nenavštevovali školský klub, z dôvodu premiešavania skupín

Bližšie informácie nájdete na stránkach MŠ SR alebo na týchto linkoch:

https://https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-11102020/

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-opatreniach-pre-skoly-12102020/

 
PDF Tlačiť

Matematický klokan

Aj v školskom roku 2019/2020 sa žiaci našej školy zapojili do Medzinárodnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl „Matematický klokan“. Z dôvodu protiepidemických opatrení sa konal v náhradnom termíne až v polovici júna 2020.

Na súťaži „Matematický klokan“ sa zúčastňujú milióny žiakov v 70-tich krajinách sveta.  Deti riešili zaujímavé úlohy, ktoré majú primeranú náročnosť, sú dobre spracované a vidno tu prepojenie matematiky s  bežným životom .  Súťaž je robená formou testu, čo je skvelá príprava na Testovanie, pričom úlohy podporujú logické myslenie.

Z našej školy sa zúčastnilo 51 detí: 1.roč.: 11 žiakov, 2.roč.: 10 žiakov, 3.roč.: 14 žiakov, 4.roč.: 9 žiakov, 5.roč.: 3 žiaci, 6.roč.: 4 žiaci. Naši žiaci obstáli v celoslovenskej konkurencii veľmi dobre, nakoľko 2 žiaci získali diplom úspešného riešiteľa (5.roč: Hyriak Dominik, 6.roč.: Ehrmannová Kristína), čím sa zaradili medzi 20% najúspešnejších riešiteľov v rámci celej SR. Školský šampión sa v školskom roku 2019/2020 neudeľoval, nakoľko súťaž prebiehala v náhradnom termíne za špeciálnych podmienok.

Všetci účastníci si odniesli okrem diplomu aj pekné ceny.

 

 
PDF Tlačiť

UPOZORŇUJEME NA NOVÉ USMERNENIE od 30.9.2020

https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-3092020/

tu nájdete aj nové tlačivo: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-postupu-skol-a-skolskych-zariadeni-pri-realizacii-vychovno-vzdelavacieho-procesu-pocas-mimoriadnej-situacie-v-suvislosti-s-ochorenim-covid-19/

 

 

 
PDF Tlačiť

 

Moderné vzdelávanie na Základnej škole v Gajaroch

Svet ide závratnou rýchlosťou vpred a aj vzdelávanie sa teda posuva do novej dimenzie. Počas korona krízy sme boli svedkami toho, aké dôležité je vzdelávanie pomocou nových moderných technológií. Jednou z týchto foriem je aj interaktívne vzdelávanie vo vyučovacom procese.Naša škola je pozitívne naklonená modernej dobe a chce poskytnúť možnosť vzdelávania sa modernou formou. Členky rodičovského združenia pri ZŠ Gajary komunikujú s vedením školy a snažia sa pomôcť prostredie pre naše deti zlepšovať nielen z rozpočtu združenia, ale i získavaním externých zdrojov. A preto nezaháľali ani počas prázdnin a pripravili žiadosť o grant na interaktívne vzdelávanie. S predloženou žiadosťou uspeli a tak mohli hneď na začiatku školského roka pripraviť prekvapenie v podobe nového prvku modernej technológie nielen pre žiakov ale i učiteľo v našej Základnej školy.Grant sme využili na kúpu novej interaktívnej tabule vrátane príslušenstva. Rodičovské združenie pri ZŠ dofinancovalo z vlastného rozpočtu rozdiel medzi grantom a kúpnou cenou interaktívnej tabule.Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadačného fondu Baumit vNadácií Centra pre filantropiu. Interaktívna tabuľa je elektronické zariadenie, kombinujúce výhody dotykovej obrazovky a videoprojekcie. Je to učebná pomôcka umožňujúca interaktívne pracovať s počítačovým softvérom priamo z prostredia tabule. Možnosť dotýkať sa povrchu dosky a teda priamo zobrazeného objektu slúži k zlepšeniu vnímania a učenia sa, napomáha uplatňovaniu zásady názornosti. Realizačný tím:Za Rodičovské združenie pri ZŠ Gajary:Hilária Knotková, Kristína Pellerová, Za ZŠ Gajary:Jarmila Adamíková


 
PDF Tlačiť

Výťažok zo zbierky Biela pastelka

V piatok 18. septembra 2020 sa konala na celom Slovensku verejná zbierka Biela pastelka. Už tretíkrát  prebehla aj u nás v škole. Ukázalo sa, že medzi našimi deťmi je veľa tých, ktorí majú otvorené srdiečka pre pomoc. Deviatačky s pokladničkou so symbolom bielej pastelky putovali z triedy do triedy a vyzbierali 147 eur. Táto naša pomoc poputuje ľuďom, ktorí sú nevidiaci a slabozrakí.

Ďakujeme darcom!

 
PDF Tlačiť

Účelové cvičenie 16. – 17. 9. 2020

Počasie priam stvorené na pobyt v prírode žiaci druhého stupňa využili a 16. a 17.september sa vyučovací proces premiestnil do exteriéru k borovicovému lesíku za ubytovňou Záhoran. Ochrana zdravia a prírody začínala každý deň turistikou a orientáciou po miestnych komunikáciach v intraviláne a extraviláne obce, pokračovala zdravotnou prípravou s praktickým precvičovaním záchranných situácií, civilnou obranou, športovými aktivitami rôzneho druhu a samozrejme opekaním všelijakých dobrôt od klobások až po jabĺčka. Ďakujeme majiteľom Záhoranu za sprístupnenie ich areálu pre naše účelové cvičenie.

 
PDF Tlačiť

NOVÉ USMERNENIA

- predlžuje sa povinnosť nosiť rúška na školách do 1. októbra 2020

- nosenie rúšok je povinné počas celého pobytu v škole vo všetkých priestoroch školy pre žiakov 2. stupňa, pre pedagógov i nepedagogických zamestnancov  s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov

- pre žiakov 1. stupňa je rúško povinné všade, okrem priestorov vlastnej triedy

- rúško je povinné aj v rannom a poobednom školskom klube

- naďalej platí zákaz vstupu do areálu školy okrem žiakov a zamestnancov školy. Vstup je možný len po telefonickom alebo emailovom dohovore s vyučujúcim alebo vedením školy.

Nové usmernenie MŠVVaŠ SR od 16. 9. 2020 - Manual_MSVVaS_SR_-_16._9._2020.pdf​​​​​​​

Vyhlásenie o bezinfekčnosti - Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_-_zakonny_zastupca.docx (pozor je to nové tlačivo)

Opatrenia rúška - http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenia_ruska_14_09.pdf

 
PDF Tlačiť

Milé deti, vážení rodičia, dňa 18. septembra 2020 sa  na našej  škole  koná verejná zbierka pre ľudí so zrakovým postihnutím pod názvom Biela pastelka. Poverení žiaci budú v určenú hodinu zbierať príspevky po triedach našej školy. Prispejte ľubovoľnou sumou,  za ktorú dostanete kancelársku sponku v tvare bielej pastelky. Ambasádorkou súťaže  je Adela Vinczeová . Aj vďaka vášmu príspevku  môžeme  pomôcť nevidiacim a slabozrakým ľuďom vrátiť sa späť do života.

Verejnú zbierku Biela pastelka organizuje od roku  2002 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá je najväčšou organizáciou svojho druhu u nás. Svoje služby pre ľudí so zrakovým postihnutím poskytuje v každom kraji Slovenska.

https://bielapastelka.sk/

 
PDF Tlačiť

Aj družinári dostali darček

Naša škola sa chce touto cestou poďakovať sponzorskému daru vo forme dreveného domčeka, ktorý nám venoval pán Erik Zedníček.

Sponzorský dar bol použitý ako súčasť rozprávkovej cesty konanej dňa 29.8.2020 a neskôr umiestnený na školský dvor, kde našim deťom zútulňuje prostredie, v ktorom trávia svoj voľný čas. Ďakujeme za rozžiarené očká detí.