forex trading logo

Home Projekty
Projekty PDF Tlačiť E-mail

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY NA ZŠ GAJARY


Rok 2023/2024

Nemčina v komunitnom kruhu

Rodičovské združenie pri Základnej škole uspelo so žiadosťou o grant v rámci Grantového programu Projekty
zamestnancov 2023 v Nadácií Volkswagen Slovakia. Cieľom projektu bola podpora vzdelávania v nemeckom jazyku,
v komunitnom kruhu a v exteriéri základnej školy. Komunitný kruh je veľmi účinná metóda pre vytváranie
dobrých vzťahov v triede. Má vplyv predovšetkým na rozvoj sociálnych a komunikačných kompetencií žiakov,
učí ich diskutovať. Využíva sa hlavne pri výučbe cudzích jazykov. Prostredníctvom netradičných, zábavných
a najmä interaktívnych hodín nemeckého jazyka počas krúžku v exteriéri sme okrem iného objavili i úzku
prepojenosť Gajarského nárečia so spisovnou nemčinou.  Súčasťou projektu bolo i obstaranie edukačných
a interaktívnych pomôcok pre výučby nemeckého jazyka, realizácia netradičného oblúkového sedenia pre výučbu
v komunitnom kruhu v exteriéri a obstaranie exteriérových tulivakov.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie Volkswagen Slovakia. Projekt spolufinancovalo 
Rodičovské združenie pri Základnej škole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za Rodičovské združenie pri  Základnej škole: Kristína Pellerová

 

Čítame pre radosť

 

Realizácia úspešného projektu "Čítame pre radosť"

O tom, že čítanie je nesmierne dôležité, vieme všetci. Preto sme neváhali a zapojili
sme sa do výzvy ministerstva školstva Čítame pre radosť.
Cieľom výzvy bolo zriadiť
alebo doplniť triedne knižnice v triedach materských škôl pre deti, pre ktoré je
predprimárne vzdelávanie povinné, ako aj v triedach prvého a druhého ročníka
základnej školy.
Boli sme úspešní a v 4 triedach-1.A, 1.B, 2.A, 2.B sme vytvorili
triedne knižnice.
Veríme, že ich žiaci využijú nielen na hodinách čítania, na krúžkoch, ale i cez
prestávky.
Našim cieľom je posilnenie pozitívneho vzťahu ku knihám a čítaniu a budovanie čitateľského sebavedomia u našich žiakov.


 

 

Nové cykloprístrešky v našej škole
Téma cykloturistiky v súčasnosti rezonuje okolo nás čoraz viac, a to prostredníctvom budovania cyklotrás, organizovania
cyklomaratónov či zvýšeným pohybom cyklistov v našej obci. Žiaci našej školy nie sú výnimkou a možno všetci badáme
rastúci trend počtu bicyklov v našej škole a zvyšujúci záujem o cykloturistiku samotnými žiakmi. Tento trend náš
nesmierne teší a dlhšie sme uvažovali ako zlepšiť podmienky pre odloženie bicyklov v areáli našej školy. V súčasnosti
areál disponuje len starými cyklostojanmi, ktoré nevyhovujú počtu a veľkostiam najmä detských bicyklov. Preto naša
škola v spolupráci s Rodičovským združením pri Základnej škole hľadala možnosti ako vyriešiť túto situáciu.  
Spoločne sme vypracovali zámer vybudovania cykloprístrešku s vegetačnou strechou, kde sme prepojili reálnu
potrebu vybudovania cykloprístrešku s environmentálnou výchovou. Naším zámerom sme uspeli v rámci
Environmentálneho fondu pre oblasť: Zelený vzdelávací fond 05/2023. Z dotácie sme vybudovali cykloprístrešok
s vegetačnou strechou. Samotné výsadbové práce pokryla škola v spolupráci s dobrovoľníkmi.  Prínosmi
projektu sú podpora environmentálnej výchovy, podpora opatrení na zmierňovanie negatívnych dopadov zmeny
klímy, podpora cyklistiky a zdravého pohybu u žiakov a podpora dobrovoľníctva.
Projektový zámer  bol realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu 5/2023 formou dotácie
z Environmentálneho fondu, názov projektu: Vegetačná strecha na cykloprístrešku.

Keďže jeden cykloprístrešok svojimi rozmermi pojme 26 bicyklov, rozhodli sme sa počas realizácie projektu vybudovať
ešte jeden – zrkadlový – s cieľom zvýšiť kapacitu uskladneného počtu bicyklov. Druhý cykloprístrešok sa podarilo
vybudovať vďaka spolupráce obce, školy a rodičovského združenia pri základnej škole. Obec venovala materiál
v podobe dreva z nedávnej rekonštrukcie striech budov materskej školy, zrealizovala podklad pre oba cykloprístrešky
a osadila cyklostojany; Základná škola získala sponzoring v podobe realizácie zrkadlového cykloprístrešku. Rodičovské
združenie pri ZŠ zafinancovalo materiál na realizáciu vegetačnej strechy (strešný substrát, nopovú fóliu, geotextíliu)
a zeleň – rozchodníkové zakoreňovače ako i cyklostojany do zrkadlového cykloprístrešku vo výške 1740,72 EUR.
Samotné výsadbové práce na vegetačnej streche pokryli učitelia, žiaci a dobrovoľníci.
Všetkým zúčastneným subjektom ako i dobrovoľníkom patrí veľká vďaka.

Propagáciu v občasníku Gajarské noviny číslo 2/2023 nájdete tu: https://www.gajary.sk/gajarske-noviny-1.html

 

Národný projekt edIT (NP edIT2) je potrebné chápať ako kompenzačný krok reagujúci na pandémiu, ktorý berie do úvahy ďalšie možné prerušenie vyučovania v školách. Zároveň je to aj krok v rámci celkového prispôsobovania sa výchovno-vzdelávacieho procesu aktuálnym potrebám vo vzdelávaní, a to najmä podporou rozvoja digitálnych zručností žiakov a učiteľov, a postupného nástupu hybridného vzdelávania. Z pandemickej situácie, ktorá ovplyvnila i vzdelávací proces v stredných a základných školách, vyplynula potreba pripravenosti na opakujúcu sa dištančnú výučbu. Prioritne sa NP edIT2 zameriava na rizikové skupiny žiakov ohrozených školským neúspechom.

Projekt sa realizuje vďaka pomoci Európskej únie, konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutým z Európskeho sociálneho fondu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu ľudské zdroje.

 

Enem Pod k Hrncu

Hlavným cieľom projektu je obnovenie hodín pracovného vyučovania s výučbou v moderne a účelne vybavenom prostredí

- v novovybudovanej výučbovej kuchynke.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH, kde Rodičovské združenie uspelo s projektom s názvom

Enem Pod k Hrncu“.


Vďaka dotácie sa nám podarilo vybudovať kuchynku, v ktorej bude môcť variť, či piecť celá trieda naraz. V kuchynke je veľký

stredový ostrov s dvoma zabudovanými indukčnými doskami a dvoma rúrami na pečenie.  Ku kuchynke sú tiež dve umývadlá

a chladnička.

Projekt zahŕňal i dobrovoľnícku činnosť či materiálne a finančné príspevky prostredníctvom rodičov či výpomoc lokálnych firiem

a obce Gajary, za čo im patrí veľká vďaka:

Tento projekt je krásnou ukážkou spolupráce rodičovského združenia/ rodičov a základnej školy, samosprávy a lokálnych

firiem či podnikateľov.


Ďakujeme členkám výkonného výboru Rodičovského združenia pri ZŠ (Lenka Hoďovská, Ivana Kovarovičová,

Hilária Knotková, Kristína Pellerová) za získanie dotácie a koordináciu projektu.

 

 

Naša škola zase o trochu zelenšia

Rodičovské združenie pri Základnej škole v Gajaroch uspelo so svojou žiadosťou v Nadácii ZSE.

Prostredníctvom zamestnaneckého grantu získalo i tento rok dotáciu, tentokrát sme zabodovali „zeleným“

projektom. Jeho cieľom bolo prostredníctvom dobrovoľníckej práce urobiť priestor v areáli našej školy ešte

krajším, nasledujúc aktuálne trendy. Vďaka grantu z Nadácie ZSE sme obstarali materiál a špecifickú zeleň

na extenzívnu vegetačnú strechu na novopostavenom sklade zeleniny pri novej jedálni. Dobrovoľníci –

z rady pedagógov, rodičov i žiakov za pomoci dobrovoľníkov z komunity Za krajšie Gajary –

pripravili strechu na výsadbu a následne ju aj vysadili. Realizácie sa zúčastnil taktiež zamestnanec

skupiny ZSE Ing. Tomáš Škumát, s ktorým sme sa v areáli našej základnej školy stretli už po druhýkrát

vďaka projektu podporeného Nadáciou ZSE.

Teší nás, že aj prostredníctvom malých grantov a projektov dokážeme spojiť rôznorodých ľudí pre zmysluplný

projekt. A to z pohľadu zlepšenia životného prostredia, zomknutia komunity dobrovoľníckou prácou, ako aj edukácie

v praxi, čo je ďalšou funkciou všetkých stupňov škôl.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský program – časť: školské ovocie a zelenina pre školsky rok 2023/2024

Cieľom je podporiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí v predškolskom a školskom veku. Program je zameraný na podporu

slovenských pestovateľov. Zameriame sa na dodanie druhov, ktoré sa dopestujú na Slovensku. Od našich dodávateľov

nakupujeme to najkvalitnejšie a najchutnejšie slovenské ovocie a zeleninu.

 

Rok 2022/2023


Exteriérová učebňa aj pre 1.stupeň ZŠ
Naša základná škola sa i tento rok zapojila do výzvy na podporu

životného prostredia a rozvoja vidieka 2022 v rámci Bratislavskej

regionálnej dotačnej schémy a spolu s Rodičovským združením

pri ZŠ vypracovala žiadosť o dotáciu. So svojím projektom s názvom

Podpora environmentálnej výchovy v ZŠ Gajary“ uspela a získala dotáciu 4 000 EUR.

 

 

Z dotácie sa nám podarilo zrevitalizovať priestor

pri budove 1.stupňa našej ZŠ, v súčasnosti využívaný

ako počas doobedňajšej výučby tak i školským klubom

detí v poobedňajších hodinách.  Nové lavičkostoly,

pníkové sedenie a exteriérové tabule vytvárajú príležitosť

pre vzdelávanie priamo v exteriéri.

 

 

 

 

Súčasťou projektu bola i realizácia geologického pocitového chodníka, inštalácia sudov na zachytávanie dažďovej vody, realizácia

vyvýšených bylinkových záhonov, výsadba stromov či záhonov pred oboma budovami ZŠ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Priestor bol doplnený záhradným domčekom,

na ktorom si žiaci s pani učiteľkou vyrobili edukačnú

tabuľu „čas rozkladu odpadu“. Cieľom je nielen poukázať

na čas rozkladu jednotlivých odpadov v prírode, ale najmä

zvýšiť environmetálnu uvedomelosť našich žiakov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oživenie betónových plôch sme docielili maľbami

– rôznymi skákačkami či hrami s edukatívnym podtónom

z environmentálneho prostredia. V spolupráci so žiakmi

našej základnej školy sme spoločne zrealizovali i nové

pieskovisko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

 

Nová inkluzívna trieda

Rodičovské združenie pri Základnej škole uspelo so žiadosťou v rámci

iniciatívy Interaktívne vzdelávanie v Nadácii EPH a získalo tak dotáciu

2000 EUR na zriadenie inkluzívnej triedy.

Základnou myšlienkou projektu je inkluzívne vzdelávanie a snaha

poskytnúť deťom bez rozdielu adekvátnu a čo najlepšiu úroveň vzdelávania s ohľadom na ich individuálne možnosti a potreby.

Naša škola sa snaží plne rešpektovať špecifické potreby žiakov. Špecifikum spočíva v rôznorodosti žiakov i ročníkov a teda aj

oblastí výučby. Vytvoriť špecifický priestor preto vidíme ako krok správnym smerom.

Rozšírením a prestavbou starého skladu učebníc sa nám tak za pomoci dotácie podarilo obstarať nové  stoly, stoličky, regále,

novú podlahu a inkluzívne pomôcky. Vytvorila sa tým inkluzívna trieda s modernými prvkami pre zlepšenie vnímania  a učenia

sa, napomáhajúca uplatňovaniu zásad názornosti. Trieda bude počas vyučovania slúžiť vďaka inkluzívnym pracovným pomôckam

ako upokojovací priestor pre deti s rôznym stupňom mentálneho znevýhodnenia, či poruchami učenia. Po vyučovaní a

v poobedňajších hodinách bude miestnosť slúžiť ako priestor pre školský klub detí a krúžkovú činnosť

 

Rok 2021/2022


Dokončenie víťazného projektu z Nadácie COOP Jednota

- Exteriérová trieda v areáli ZŠ Gajary

Pri novovybudovanom trvalkovom záhone v zadnej časti areálu ZŠ vyrástla nová exteriérová

trieda, ktorá bude slúžiť predovšetkým žiakom druhého stupňa na výučbu v exteriéri. Ešte

tento školský rok budú mať naši žiaci možnosť zážitkového učenia v podnetnom prostredí a na čerstvom vzduchu.

Zriadením exteriérovej učebne sa vytvoril priestor, ktorý bude využiteľný ako zdroj získavania informácií, či ako priestor

pre voľnočasové aktivity. Cieľom je ponúknuť žiakom a pedagógom nové podnety a inšpirovať k aktivitám, ktoré sa

nedajú realizovať v interiéri. Trieda umiestnená pred školskou záhradkou tak prirodzene nabáda k experimentovaniu,

objavovaniu a pozorovaniu. Zároveň predstavuje zdravé a stabilné prostredie pre výučbu. Dôležitým faktorom presunu

vzdelávacích aktivít do exteriéru je práve kompenzácia nedostatočného kontaktu detí s prírodou.

Vďaka tímovej spolupráci dobrovoľníkov, vedenia ZŠ a predsedníctva Rodičovského združenia pri ZŠ sa tešíme úspešnej

realizácii tohto projektu. Úprimná vďaka patrí dobrovoľníkom – rodičom i nerodičom žiakov našej ZŠ, ktorí obetovali svoj

víkendový čas a zhotovili podklad exteriérovej triedy. Rodičovské združenie pri ZŠ tak ušetrilo nemalé financie, ktoré boli

použité na obstaranie sedenia do exteriérovej triedy.

Tento projekt finančne podporila Nadácia COOP Jednota a Rodičovské združenie pri Základnej škole v Gajaroch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Podpora biodiverzity v ZŠ Gajary“

úspešne zrealizovaný

 

Naša škola sa zapojila do výzvy na podporu životného prostredia a

rozvoja vidieka 2021 v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy a so svojím projektom s názvom „Podpora

biodiverzity v ZŠ Gajary“ uspela a na realizáciu projektu získala dotáciu 3 000 EUR.
Hlavným cieľom projektu bola synergia aktivít na podporu biodiverzity či opatrení na zadržiavanie vody v krajine a

rozšírenie oblastí zážitkového učenia v exteriéri na dvore ZŠ. Projekt zahŕňal niekoľko aktivít, ktoré sa nám vďaka

dobrovoľníkom komunity Za krajšie Gajary, rodičom žiakov ZŠ, vedeniu školy, s nemenej významnou pomocou obce

Gajary a sponzoringu lokálnych firiem, podarilo úspešne zrealizovať.

Do existujúcej školskej záhrady sme doplnili ovocné kry a drobné ovocie a obnovili sme aj starý nevzhľadný plot,

ktorým sme oddelili produkčnú záhradu od novovytvoreného trvalkového záhonu. Okrem 240 ks trvaliek bola súčasťou

výsadbového plánu aj výsadba piatich stromov, ktoré vytvoria vzrastlú zeleň a potrebný tieň v tejto časti školského areálu.

Ošarpané oplotenie studňovej šachty dostalo nový šat v podobe prístrešku s prevetrávaným opláštením a extenzívnou

vegetačnou strechou. Práve realizácia zelenej strechy na tomto prístrešku bola najlákavejšou aktivitou projektu,

či už z hľadiska realizačného, edukačného alebo environmentálneho. Zeleň na extenzívnej vegetačnej streche

zachytáva dažďovú vodu, prebytok ktorej je odvedený do sudu a bude využívaná na polievanie priľahlých záhonov.

Zrevitalizovaný priestor bol doplnený o lavičky, na novom plote a domčeku boli osadené hmyzie domčeky a vtáčie búdky,

ktoré dopĺňajú funkčnosť pestrých kvetinových záhonov.

Vďaka realizácií projektu sa nielen esteticky dotvoril priestor pri školskej záhrade, ale vznikol nový komunitný priestor

pre ďalšie aktivity či rôzne spoločné akcie v budúcnosti. Vytvorila sa zóna oddychu, ktorá bude slúžiť mnohým

školským generáciám.


 

 

 

Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR Zlepšenie vybavenia

školských jedální

Cieľom výzvy bolo zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných
a stredných školách, ktoré zabezpečujú stravovanie pre vyššie uvedené

školy. Naša škola bola jedným z úspešných žiadateľov a vďaka nej sme

zakúpili do školskej kuchyne nový, tak vytúžený konvektomat

s príslušenstvom, ktorý by mal uľahčiť prácu našich pani kuchárok. Je ich veľkou pomocou hlavne teraz, keď

zabezpečujeme stravu aj pre našich dôchodcov v obci. Obec Gajary spolufinancovala nákup konvektomatu,

nakoľko suma z projektu by nepokryla všetky výdavky.


 

Rok 2020/2021

Projekt MŠVVaŠ SR Čítame radi

Ministerstvo školstva vyhodnotilo projekty na podporu čitateľskej gramotnosti

- Čítame radi. Do tejto výzvy sa zapojila aj naša škola.   Získali sme maximálnu

sumu 800 € na nákup kníh do našej knižnice. Veľmi sa tešíme, že sme si

mohli zakúpiť do školskej knižnice nové a zaujímavé tituly pre žiakov

a budeme ďalej rozvíjať čitateľskú gramotnosť našich detí a vytvárať

u nich kladný vzťah k čítaniu a literatúre vôbec. Získanie tejto dotácie

naštartovalo vybudovanie školskej čitárne na našej škole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUNET_SK

Tento projekt zastrešuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a

športu SR. Realizovaný projekt je zameraný  na poskytovanie

telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu

virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a

zadefinovanými bezpečnostnými štandardami.

Cieľom je vybudovať jednotnú rezortnú komunikačnú infraštruktúru a

poskytnúť tak školám kvalitné, bezpečné a garantované pripojenie k agendovým a vzdelávacím systémom,

ktoré rezort školstva prevádzkuje, a tak zabezpečiť bezpečnosť citlivých dát, ako aj systémov, ku ktorým školy pristupujú.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEŽECKÝ OVÁL a DOSKOČISKO s rozbehovou dráhou pre skok do diaľky

Obec Gajary za pomoci Nafta, a .s. sa rozhodli zmodernizovať areál školy určený na športové účely. Spoločnými

silami za finančnej pomoci od Nafta,a.s.  a Nadácia EPH vybudovali bežecký ovál.
Keďže športovému areálu chýbalo doskočisko s rozbehovou dráhou, veľmi aktívne zareagovalo Rodičovské

združenie pri Základnej škole v Gajaroch. Pri plánovaní doskočiska sa zapojili do výzvy od Nadácie ZSE.

Projekt bol schválený a na realizáciu projektu získalo rodičovské združenie finančný grant. Hlavným cieľom

oboch projektov bolo ponúknuť deťom novú možnosť rozvoja pohybových schopností v podobe pravidelnej

celoročnej športovej aktivity. Do realizácie projektov sa  zapojila Obec Gajary a mnoho dobrovoľníkov a

pracovníkov školy.Projekt doskočiska sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.
Projekt bežeckého oválu sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie EPH a  Nafta, a.s..

 

Rok 2019/2020

 

Zriadenie biologicko-chemickej, jazykovej a IKT učebne v ZŠ Gajary

Projekt modernizácie odborných učební v Základnej škole v Gajaroch je tvorený štyrmi hlavnými

aktivitami zameranými na modernizáciu učební biológie/chémie, IKT a jazykov:

  1. Obstaranie biologickej/chemickej učebne
  2. Obstaranie IKT učebne
  3. Obstaranie jazykovej učebne
  4. Drobné stavebné úpravy

Učebne sú vybavené novým nábytkom a predovšetkým modernými učebnými pomôckami

v zmysle odporúčaného vybavenia typizovaných učební. V rámci projektu boli realizované drobné

stavebné úpravy týkajúce sa obnovy podláh.

Cieľovou skupinou sú žiaci navštevujúci základnú školu v Gajaroch,  môže však byť rozšírená

o skupinu obyvateľov podieľajúcich sa na programoch celoživotného vzdelávania v prípade

využitia vybudovanej infraštruktúry.

Cieľ  projektu je tak v súlade so Špecifickým cieľom IROP (ŠC) č. 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových

kompetencií žiakov základných škôl. Projekt je v súlade s výsledkami podpory IROP ŠC 2.2.2

a tiež aktivity projektu korešpondujú s oprávnenými aktivitami ŠC 2.2.2.


Školské ovocie

Cieľom je podporiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí v predškolskom a školskom veku.

Program je zameraný na podporu slovenských pestovateľov. Zameriame sa na dodanie

druhov, ktoré sa dopestujú na Slovensku. Od našich dodávateľov nakupujeme to

najkvalitnejšie a najchutnejšie slovenské ovocie a zeleninu.

 

Preventívny projekt „Detská policajná akadémia“

Od septembra 2019 na našej škole prebieha preventívny projekt „Detská policajná akadémia“.

Akadémiu organizuje Policajný zbor SR ako preventívnu aktivitu. Tento preventívny projekt je

nástrojom na predchádzanie sociálno-patologických javov a nežiaducich spoločenských aktivít

detí. Filozofiou projektu je skutočnosť, že policajti v uniforme, ktorý bol na prácu s deťmi

špeciálne pripravený, priblíži žiakom za pomoci pracovných listov päť zaujímavých tém:

1. Zoznámte sa s políciou: Cieľom je predovšetkým priblížiť deťom činnosť polície, oboznámiť

ich s druhmi policajnej práce a hlavnými úlohami, a zároveň prebudiť a rozvíjať pozitívne

zmýšľanie detí o polícii.

2. Bezpečne na internete: Cieľom je poukázať na závislosti na počítačoch, počítačových hrách,

mobilných aplikáciách a závislosti od sociálnych sietí, ďalej venovať pozornosť problémom,

ktoré spôsobujú závislí jedinci svojmu okoliu, najmä rodine a priviesť deti k uvažovaniu

o zodpovednosti za vlastný život.

3. Každý je iný: Cieľom je informovať o predsudkoch, diskriminácii a rasizme a predchádzať

týmto javom. Taktiež podporovať, šíriť toleranciu a znášanlivosť a poukázať na rovnosť

všetkých ľudí pred zákonom.

4. Na ceste nie si sám: Cieľom je informovať o zásadách bezpečného bicyklovania,

o zodpovednom správaní sa chodca v cestnej premávke.

5. Stop násiliu: Cieľom je informovať o násilí, druhoch a formách násilia a poukázať

na možnosti riešenia týchto problémov.


Otvorená škola – oblasť športu

Zameranie: organizované a spontánne športové aktivity detí, mládeže, rodičov s deťmi a dospelých občanov obce v priestoroch ZŠ Gajary.

Otvoriť a sprístupniť športoviská školy deťom, mládeži a občanom a umožniť tak počas celého roku aktívne trávenie voľného času.

Cieľom nášho snaženia nie sú jednorazové akcie, ale dlhodobá cieľavedomá športová príprava žiakov našej školy, so zameraním na aktívne využitie voľného času s vyústením do pravidelných postupových sťaží a celoživotnému vzťahu k pohybovej aktivite.

Pre ostatných obyvateľov obce škola vystupuje ako spoluorganizátor, poskytovateľ priestorov, náradia a náčinia pre organizované a rekreačné aktivity všetkých vekových skupín. Na športové a pohybové činnosti v areáli školského dvora máme k dispozícii: telocvičňu, trávnaté ihrisko, tenisový kurt a detské ihrisko.

Od roku 1997 máme na škole zriadený Školský športový klub a v jeho oddieloch sa venujeme basketbalu, volejbalu, vybíjanej, futbalu, tenisu, florbalu, stolnému tenisu a cykloturistike. Dlhodobé realizovanie projektu kladne hodnotia zriaďovateľ, vedenie školy, deti i rodičia. Oceňujú hlavne širokú ponuku športového využitia pre deti i dospelých, ochotu vedúcich krúžkov venovať svoj voľný čas práci s deťmi a v neposlednom rade i ponuku športových priestorov a športového náčinia.


 

Európa v škole

Dlhoročne vyhľadávame a podporujeme talenty v umeleckej a literárnej činnosti. Opakovane sa naši žiaci úspešne prezentujú v literárnych a výtvarných súťažiach.

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.