forex trading logo

Home Projekty
Projekty PDF Tlačiť E-mail

Na ZŠ Gajary  realizujeme:

Exteriérová učebňa aj pre 1.stupeň ZŠ
Naša základná škola sa i tento rok zapojila do výzvy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2022 v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy a spolu s Rodičovským združením pri ZŠ vypracovala žiadosť o dotáciu. So svojím projektom s názvom „Podpora environmentálnej výchovy v ZŠ Gajary“ uspela a získala dotáciu 4 000 EUR.

 

 

Z dotácie sa nám podarilo zrevitalizovať priestor pri budove 1.stupňa našej ZŠ, v súčasnosti využívaný ako počas doobedňajšej výučby tak i školským klubom detí v poobedňajších hodinách.  Nové lavičkostoly, pníkové sedenie a exteriérové tabule vytvárajú príležitosť pre vzdelávanie priamo v exteriéri.

 

 

 

 

Súčasťou projektu bola i realizácia geologického pocitového chodníka, inštalácia sudov na zachytávanie dažďovej vody, realizácia vyvýšených bylinkových záhonov, výsadba stromov či záhonov pred oboma budovami ZŠ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Priestor bol doplnený záhradným domčekom, na ktorom si žiaci s pani učiteľkou vyrobili edukačnú tabuľu „čas rozkladu odpadu“. Cieľom je nielen poukázať na čas rozkladu jednotlivých odpadov v prírode, ale najmä zvýšiť environmetálnu uvedomelosť našich žiakov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oživenie betónových plôch sme docielili maľbami – rôznymi skákačkami či hrami s edukatívnym podtónom z environmentálneho prostredia. V spolupráci so žiakmi našej základnej školy sme spoločne zrealizovali i nové pieskovisko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

 

Nová inkluzívna trieda

Rodičovské združenie pri Základnej škole uspelo so žiadosťou v rámci iniciatívy Interaktívne vzdelávanie v Nadácii EPH a získalo tak dotáciu 2000 EUR na zriadenie inkluzívnej triedy.

Základnou myšlienkou projektu je inkluzívne vzdelávanie a snaha poskytnúť deťom bez rozdielu adekvátnu a čo najlepšiu úroveň vzdelávania s ohľadom na ich individuálne možnosti a potreby. Naša škola sa snaží plne rešpektovať špecifické potreby žiakov. Špecifikum spočíva v rôznorodosti žiakov i ročníkov a teda aj oblastí výučby. Vytvoriť špecifický priestor preto vidíme ako krok správnym smerom.

Rozšírením a prestavbou starého skladu učebníc sa nám tak za pomoci dotácie podarilo obstarať nové  stoly, stoličky, regále, novú podlahu a inkluzívne pomôcky. Vytvorila sa tým inkluzívna trieda s modernými prvkami pre zlepšenie vnímania  a učenia sa, napomáhajúca uplatňovaniu zásad názornosti. Trieda bude počas vyučovania slúžiť vďaka inkluzívnym pracovným pomôckam ako upokojovací priestor pre deti s rôznym stupňom mentálneho znevýhodnenia, či poruchami učenia. Po vyučovaní a v poobedňajších hodinách bude miestnosť slúžiť ako priestor pre školský klub detí a krúžkovú činnosť

 

Dokončenie víťazného projektu z Nadácie COOP Jednota - Exteriérová trieda v areáli ZŠ Gajary

Pri novovybudovanom trvalkovom záhone v zadnej časti areálu ZŠ vyrástla nová exteriérová trieda, ktorá bude slúžiť predovšetkým žiakom druhého stupňa na výučbu v exteriéri. Ešte tento školský rok budú mať naši žiaci možnosť zážitkového učenia v podnetnom prostredí a na čerstvom vzduchu.

Zriadením exteriérovej učebne sa vytvoril priestor, ktorý bude využiteľný ako zdroj získavania informácií, či ako priestor pre voľnočasové aktivity. Cieľom je ponúknuť žiakom a pedagógom nové podnety a inšpirovať k aktivitám, ktoré sa nedajú realizovať v interiéri. Trieda umiestnená pred školskou záhradkou tak prirodzene nabáda k experimentovaniu, objavovaniu a pozorovaniu. Zároveň predstavuje zdravé a stabilné prostredie pre výučbu. Dôležitým faktorom presunu vzdelávacích aktivít do exteriéru je práve kompenzácia nedostatočného kontaktu detí s prírodou.

Vďaka tímovej spolupráci dobrovoľníkov, vedenia ZŠ a predsedníctva Rodičovského združenia pri ZŠ sa tešíme úspešnej realizácii tohto projektu. Úprimná vďaka patrí dobrovoľníkom – rodičom i nerodičom žiakov našej ZŠ, ktorí obetovali svoj víkendový čas a zhotovili podklad exteriérovej triedy. Rodičovské združenie pri ZŠ tak ušetrilo nemalé financie, ktoré boli použité na obstaranie sedenia do exteriérovej triedy.

Tento projekt finančne podporila Nadácia COOP Jednota a Rodičovské združenie pri Základnej škole v Gajaroch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt „Podpora biodiverzity v ZŠ Gajary“ úspešne zrealizovaný

 

Naša škola sa zapojila do výzvy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2021 v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy a so svojím projektom s názvom „Podpora biodiverzity v ZŠ Gajary“ uspela a na realizáciu projektu získala dotáciu 3 000 EUR.
Hlavným cieľom projektu bola synergia aktivít na podporu biodiverzity či opatrení na zadržiavanie vody v krajine a rozšírenie oblastí zážitkového učenia v exteriéri na dvore ZŠ. Projekt zahŕňal niekoľko aktivít, ktoré sa nám vďaka dobrovoľníkom komunity Za krajšie Gajary, rodičom žiakov ZŠ, vedeniu školy, s nemenej významnou pomocou obce Gajary a sponzoringu lokálnych firiem, podarilo úspešne zrealizovať.

Do existujúcej školskej záhrady sme doplnili ovocné kry a drobné ovocie a obnovili sme aj starý nevzhľadný plot, ktorým sme oddelili produkčnú záhradu od novovytvoreného trvalkového záhonu. Okrem 240 ks trvaliek bola súčasťou výsadbového plánu aj výsadba piatich stromov, ktoré vytvoria vzrastlú zeleň a potrebný tieň v tejto časti školského areálu. Ošarpané oplotenie studňovej šachty dostalo nový šat v podobe prístrešku s prevetrávaným opláštením a extenzívnou vegetačnou strechou. Práve realizácia zelenej strechy na tomto prístrešku bola najlákavejšou aktivitou projektu, či už z hľadiska realizačného, edukačného alebo environmentálneho. Zeleň na extenzívnej vegetačnej streche zachytáva dažďovú vodu, prebytok ktorej je odvedený do sudu a bude využívaná na polievanie priľahlých záhonov. Zrevitalizovaný priestor bol doplnený o lavičky, na novom plote a domčeku boli osadené hmyzie domčeky a vtáčie búdky, ktoré dopĺňajú funkčnosť pestrých kvetinových záhonov.

Vďaka realizácií projektu sa nielen esteticky dotvoril priestor pri školskej záhrade, ale vznikol nový komunitný priestor pre ďalšie aktivity či rôzne spoločné akcie v budúcnosti. Vytvorila sa zóna oddychu, ktorá bude slúžiť mnohým školským generáciám.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR Zlepšenie vybavenia školských jedální

Cieľom výzvy bolo zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných a stredných školách, ktoré zabezpečujú stravovanie pre vyššie uvedené školy. Naša škola bola jedným z úspešných žiadateľov a vďaka nej sme zakúpili do školskej kuchyne nový, tak vytúžený konvektomat s príslušenstvom, ktorý by mal uľahčiť prácu našich pani kuchárok. Je ich veľkou pomocou hlavne teraz, keď zabezpečujeme stravu aj pre našich dôchodcov v obci. Obec Gajary spolufinancovala nákup konvektomatu, nakoľko suma z projektu by nepokryla všetky výdavky.

 

 

Projekt MŠVVaŠ SR Čítame radi

Ministerstvo školstva vyhodnotilo projekty na podporu čitateľskej gramotnosti - Čítame radi. Do tejto výzvy sa zapojila aj naša škola.   Získali sme maximálnu sumu 800 € na nákup kníh do našej knižnice. Veľmi sa tešíme, že sme si mohli zakúpiť do školskej knižnice nové a zaujímavé tituly pre žiakov a budeme ďalej rozvíjať čitateľskú gramotnosť našich detí a vytvárať u nich kladný vzťah k čítaniu a literatúre vôbec. Získanie tejto dotácie naštartovalo vybudovanie školskej čitárne na našej škole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUNET_SK

Tento projekt zastrešuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Realizovaný projekt je zameraný  na poskytovanie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a a zadefinovanými bezpečnostnými štandardami.

Cieľom je vybudovať jednotnú rezortnú komunikačnú infraštruktúru a poskytnúť tak školám kvalitné, bezpečné a garantované pripojenie k agendovým a vzdelávacím systémom, ktoré rezort školstva prevádzkuje, a tak zabezpečiť bezpečnosť citlivých dát, ako aj systémov, ku ktorým školy pristupujú.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEŽECKÝ OVÁL a DOSKOČISKO s rozbehovou dráhou pre skok do diaľky

Obec Gajary za pomoci Nafta,a.s. sa rozhodli zmodernizovať areál školy určený na športové účely. Spoločnými silami za finančnej pomoci od Nafta,a.s.  a Nadácia EPH vybudovali bežecký ovál.
Keďže športovému areálu chýbalo doskočisko s rozbehovou dráhou, veľmi aktívne zareagovalo Rodičovské združenie pri Základnej škole v Gajaroch. Pri plánovaní doskočiska sa zapojili do výzvy od Nadácie ZSE.  Projekt bol schválený a na realizáciu projektu získalo rodičovské združenie finančný grant.
Hlavným cieľom oboch projektov bolo ponúknuť deťom novú možnosť rozvoja pohybových schopností v podobe pravidelnej celoročnej športovej aktivity.Do realizácie projektov sa  zapojila Obec Gajary a mnoho dobrovoľníkov a pracovníkov školy.Projekt doskočiska sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.
Projekt bežeckého oválu sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie EPH a  Nafta, a.s..

 

Školské ovocie

Cieľom je podporiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí v predškolskom a školskom veku. Program je zameraný na podporu slovenských pestovateľov. Zameriame sa na dodanie druhov, ktoré sa dopestujú na Slovensku. Od našich dodávateľov nakupujeme to najkvalitnejšie a najchutnejšie slovenské ovocie a zeleninu.

 

Preventívny projekt „Detská policajná akadémia“

Od septembra 2019 na našej škole prebieha preventívny projekt „Detská policajná akadémia“. Akadémiu organizuje Policajný zbor SR ako preventívnu aktivitu. Tento preventívny projekt je nástrojom na predchádzanie sociálno-patologických javov a nežiaducich spoločenských aktivít detí. Filozofiou projektu je skutočnosť, že policajti v uniforme, ktorý bol na prácu s deťmi špeciálne pripravený, priblíži žiakom za pomoci pracovných listov päť zaujímavých tém:

1. Zoznámte sa s políciou: Cieľom je predovšetkým priblížiť deťom činnosť polície, oboznámiť ich s druhmi policajnej práce a hlavnými úlohami, a zároveň prebudiť a rozvíjať pozitívne zmýšľanie detí o polícii.

2. Bezpečne na internete: Cieľom je poukázať na závislosti na počítačoch, počítačových hrách, mobilných aplikáciách a závislosti od sociálnych sietí, ďalej venovať pozornosť problémom, ktoré spôsobujú závislí jedinci svojmu okoliu, najmä rodine a priviesť deti k uvažovaniu o zodpovednosti za vlastný život.

3. Každý je iný: Cieľom je informovať o predsudkoch, diskriminácii a rasizme a predchádzať týmto javom. Taktiež podporovať, šíriť toleranciu a znášanlivosť a poukázať na rovnosť všetkých ľudí pred zákonom.

4. Na ceste nie si sám: Cieľom je informovať o zásadách bezpečného bicyklovania, o zodpovednom správaní sa chodca v cestnej premávke.

5. Stop násiliu: Cieľom je informovať o násilí, druhoch a formách násilia a poukázať na možnosti riešenia týchto problémov.


Otvorená škola – oblasť športu

Zameranie: organizované a spontánne športové aktivity detí, mládeže, rodičov s deťmi a dospelých občanov obce v priestoroch ZŠ Gajary.

Otvoriť a sprístupniť športoviská školy deťom, mládeži a občanom a umožniť tak počas celého roku aktívne trávenie voľného času.

Cieľom nášho snaženia nie sú jednorazové akcie, ale dlhodobá cieľavedomá športová príprava žiakov našej školy, so zameraním na aktívne využitie voľného času s vyústením do pravidelných postupových sťaží a celoživotnému vzťahu k pohybovej aktivite.

Pre ostatných obyvateľov obce škola vystupuje ako spoluorganizátor, poskytovateľ priestorov, náradia a náčinia pre organizované a rekreačné aktivity všetkých vekových skupín. Na športové a pohybové činnosti v areáli školského dvora máme k dispozícii: telocvičňu, trávnaté ihrisko, tenisový kurt a detské ihrisko.

Od roku 1997 máme na škole zriadený Školský športový klub a v jeho oddieloch sa venujeme basketbalu, volejbalu, vybíjanej, futbalu, tenisu, florbalu, stolnému tenisu a cykloturistike. Dlhodobé realizovanie projektu kladne hodnotia zriaďovateľ, vedenie školy, deti i rodičia. Oceňujú hlavne širokú ponuku športového využitia pre deti i dospelých, ochotu vedúcich krúžkov venovať svoj voľný čas práci s deťmi a v neposlednom rade i ponuku športových priestorov a športového náčinia.


Zriadenie biologicko-chemickej, jazykovej a IKT učebne v ZŠ Gajary

Projekt modernizácie odborných učební v Základnej škole v Gajaroch je tvorený štyrmi hlavnými aktivitami zameranými na modernizáciu učební biológie/chémie, IKT a jazykov:

  1. Obstaranie biologickej/chemickej učebne
  2. Obstaranie IKT učebne
  3. Obstaranie jazykovej učebne
  4. Drobné stavebné úpravy

Učebne sú vybavené novým nábytkom a predovšetkým modernými učebnými pomôckami v zmysle odporúčaného vybavenia typizovaných učební. V rámci projektu boli realizované drobné stavebné úpravy týkajúce sa obnovy podláh.

Cieľovou skupinou sú žiaci navštevujúci základnú školu v Gajaroch,  môže však byť rozšírená o skupinu obyvateľov podieľajúcich sa na programoch celoživotného vzdelávania v prípade využitia vybudovanej infraštruktúry.

Cieľ  projektu je tak v súlade so Špecifickým cieľom IROP (ŠC) č. 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Projekt je v súlade s výsledkami podpory IROP ŠC 2.2.2 a tiež aktivity projektu korešpondujú s oprávnenými aktivitami ŠC 2.2.2.

 

Európa v škole

Dlhoročne vyhľadávame a podporujeme talenty v umeleckej a literárnej činnosti. Opakovane sa naši žiaci úspešne prezentujú v literárnych a výtvarných súťažiach.

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.