forex trading logo

Home Projekty
Projekty PDF Tlačiť E-mail

Na ZŠ Gajary dlhodobo realizujeme:


EDUNET_SK

Tento projekt zastrešuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Realizovaný projekt je zameraný  na poskytovanie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a a zadefinovanými bezpečnostnými štandardami.

Cieľom je vybudovať jednotnú rezortnú komunikačnú infraštruktúru a poskytnúť tak školám kvalitné, bezpečné a garantované pripojenie k agendovým a vzdelávacím systémom, ktoré rezort školstva prevádzkuje, a tak zabezpečiť bezpečnosť citlivých dát, ako aj systémov, ku ktorým školy pristupujú.

 

Školské ovocie

Cieľom je podporiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí v predškolskom a školskom veku. Program je zameraný na podporu slovenských pestovateľov. Zameriame sa na dodanie druhov, ktoré sa dopestujú na Slovensku. Od našich dodávateľov nakupujeme to najkvalitnejšie a najchutnejšie slovenské ovocie a zeleninu.

Správaj sa normálne

Projekt Prezídia Policajného zboru "Správaj sa normálne" sa realizuje na našej škole už tretí rok.  Je to projekt určený pre piate ročníky základných škôl. Filozofiou projektu je skutočnosť, že uniformovaný policajt, ktorý bol na prácu s deťmi špeciálne pripravený, približuje deťom za pomoci pracovných listov desať zaujímavých tém.

Cieľom projektu je budovanie mostu dôvery medzi políciou, školou, dieťaťom, rodinou a verejnosťou.


Enviropark Pomoravie n.o.

Obce združené v mikroregióne – Veľké Leváre, Závod, Studienka, Gajary, Jakubov, Láb a Kostolište spoločne organizujú pravidelné športové a kultúrne súťaže pre školské deti. Realizáciou projektu dosahujeme účelné využitie voľného času školopovinných detí a mládeže. Znižuje  sa riziko trestných činností. Nadväzujú sa kamarátske vzťahy medzi jednotlivými hráčmi v rámci celého mikroregiónu EP.

Projekt má časť športovú, ktorú tvorí florbal a vybíjaná v rôznych kategóriách. Cieľom je stimulovať deti a mládež, aby chápali šport ako súčasť výchovy a kultúry, aby ho uplatňovali ako prostriedok na dosiahnutie plnohodnotného, čestného, zdravého, aktívneho života v priateľstve a mieri.


Otvorená škola – oblasť športu

Zameranie: organizované a spontánne športové aktivity detí, mládeže, rodičov s deťmi a dospelých občanov obce v priestoroch ZŠ Gajary.

Otvoriť a sprístupniť športoviská školy deťom, mládeži a občanom a umožniť tak počas celého roku aktívne trávenie voľného času.

Cieľom nášho snaženia nie sú jednorazové akcie, ale dlhodobá cieľavedomá športová príprava žiakov našej školy, so zameraním na aktívne využitie voľného času s vyústením do pravidelných postupových sťaží a celoživotnému vzťahu k pohybovej aktivite.

Pre ostatných obyvateľov obce škola vystupuje ako spoluorganizátor, poskytovateľ priestorov, náradia a náčinia pre organizované a rekreačné aktivity všetkých vekových skupín. Na športové a pohybové činnosti v areáli školského dvora máme k dispozícii: telocvičňu, trávnaté ihrisko, tenisový kurt a detské ihrisko.

Od roku 1997 máme na škole zriadený Školský športový klub a v jeho oddieloch sa venujeme basketbalu, volejbalu, vybíjanej, futbalu, tenisu, florbalu, stolnému tenisu a cykloturistike. Dlhodobé realizovanie projektu kladne hodnotia zriaďovateľ, vedenie školy, deti i rodičia. Oceňujú hlavne širokú ponuku športového využitia pre deti i dospelých, ochotu vedúcich krúžkov venovať svoj voľný čas práci s deťmi a v neposlednom rade i ponuku športových priestorov a športového náčinia.


Rozvojový projekt: Jazykové laboratórium pre ZŠ Gajary

Realizovaný projekt je zameraný na zlepšenie podmienok a zefektívnenie výučby cudzích jazykov na našej škole, prostredníctvom využitia moderných inovatívnych foriem vzdelávania, ktoré pre našich žiakov prinášajú pútavé a motivujúce prvky štúdia.

Zriadením mobilného jazykového laboratória na našej škole a doplnením fondu knižnice školy o multimediálny e-learningový softvérový komplet na výučbu anglického a nemeckého jazyka dosiahne naša škola svoj dlhodobý cieľ – modernizácia výučby cudzích jazykov.

Jazykové laboratórium využívame i v čase mimo vyučovania formou krúžkovej činnosti pre žiakov a jazykových kurzov pre dospelých.


Európa v škole

Dlhoročne vyhľadávame a podporujeme talenty v umeleckej a literárnej činnosti. Opakovane sa naši žiaci úspešne prezentujú v literárnych a výtvarných súťažiach.

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.