forex trading logo

Home O škole
O škole PDF Tlačiť E-mail

 

Základná škola Gajary v terajších priestoroch pôsobí od roku 1960 a podobne ako v predchádzajúcom období i do budúcna bude plniť funkciu základnej výchovno-vzdelávacej inštitúcie.

V súčasnosti je škola plnoorganizovaná, vybudovaná ako 18 triedna a dvojpavilónová.

Pre svoju činnosť využíva 4 budovy:

  • pavilón 1. – 4. ročník, ŠKD

  • pavilón 5. – 9. ročník,

  • telocvičňa,

  • školská jedáleň.

 

Za posledné roky počet žiakov neustále klesá a dnes sa pohybuje okolo 240 žiakov. Na výchovno-vzdelávaciu činnosť používame 13 tried a 8 tried slúži ako špeciálne učebne. Škola je umiestnená v peknom a kľudnom prostredí s veľkým zatrávneným školským dvorom s množstvom okrasných drevín. Na športové využitie žiakov a ostatných občanov obce slúži telocvičňa, trávnaté ihrisko, tenisov kurt, detské ihrisko s preliezačkami a hojdačkami.

 

Základnú školu Gajary navštevujú, okrem pár výnimiek, výlučne žiaci s trvalým pobytom v obci Gajary. Naše deti sú slovenskej národnosti a pochádzajú zo všetkých sociálnych vrstiev. Viac ako 20% žiakov je rómskeho pôvodu a v priemere 10 žiakov je zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Naši špeciálni pedagógovia sa venujú deťom s mentálnym postihnutím.

 

Z občanov Gajár na zriadení meštiackej školy má najväčšiu zásluhu Jozef Zelenka, Ján Škrabal a Ján Müller.

stara-skola

Riadne vyučovanie na meštiackej škole začalo v školskom roku 1931/1932.

No priestory školy neboli vyhovujúce a začalo sa uvažovať o výstavbe novej školy.

 

V školskom roku 1958/1959 sa začala výstavba novej školy.

nova-skola

Dňa 19. marca 1960 bola otvorená nová škola.

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.