forex trading logo

Home Školský poriadok
Školský poriadok PDF Tlačiť E-mail


ZANEDBÁVANIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

 

Pri podozrení zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky je zo strany školy potrebné konať vo veci:

a)      ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne, triedny učiteľ pripraví písomné oznámenie a riaditeľ školy bezodkladne oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny,

b)      ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať priestupkové konanie,

c)      ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 100 vyučovacích hodín, je potrebné zo strany obce podať trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže.


ŠKOLSKÝ PORIADOK


Riaditeľ školy,

po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade, dňom   2. septembra 2020 vydáva tento školský poriadok v súlade s platnou legislatívou.

Školský poriadok je súhrn práv, povinností a noriem spolužitia celého školského kolektívu žiakov, učiteľov, vychovávateľov a ostatných pracovníkov školy. Školský poriadok dopĺňajú bezpečnostné opatrenia na hodinách pracovného vyučovania, fyziky, chémie, techniky, telesnej a športovej výchovy, informatiky, pri laboratórnych prácach, výletoch a hromadných podujatiach. Dôsledné dodržiavanie školského poriadku (ďalej len ŠP) je základnou povinnosťou každého žiaka, rodiča a učiteľa.


PREAMBULA

V záujme naplnenia práva žiaka na vzdelanie škola zabezpečuje vnútorný chod školy a organizáciu života žiaka na uplatnenie optimálnych medziľudských vzťahov tak, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania pre žiakov a dobrým pracovným prostredím pre učiteľov a pracovníkov školy. Škola dodržiava Deklaráciu práv dieťaťa a Listinu základných ľudských práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, učiteľom a zamestnancom školy.

 

PRÁVA DIEŤAŤA

1. Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia.

2. Právo na zdravý duševný a telesný vývin.

3. Právo na meno a štátnu príslušnosť.

4. Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.

5. Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí.

6. Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť.

7. Právo na prednostnú ochranu a život.

8. Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie.

9. Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním.

10. Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva.


A/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

I. Organizácia vyučovania

1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak, informáciu o rozvrhu si má získať rodič od svojho dieťaťa, od triedneho učiteľa, respektíve na stránke školy. Počet hodín v učebnom pláne triedy je povinný pre každého žiaka (povinné a nepovinné predmety).

2. Dopoludňajšie vyučovanie sa začína o 8.00 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút. Prestávky sú malé 10-minútové, a veľké 15-minútové po 2. a 3.vyuč. hodine. Po šiestej vyučovacej hodine je prestávka 25 minútová, určená na obed žiakov, ktorí majú siedmu vyučovaciu hodinu. Siedma hodina má trvanie 40 minút.

1. hodina         8.00 – 8.45

2. hodina         8.55 – 9.40

3. hodina         9.55 – 10.40

4. hodina         10.55 – 11.40

5. hodina         11.50 – 12.35

6. hodina         12.45 - 13.30 (obedná prestávka)

7. hodina         13.55 - 14.35


3. Budova školy je v pracovných dňoch otvorená od 6.30 hod. do 16.30 hod.

4. Službu pri vchode školy má prevádzkový pracovník školy a dozorkonajúci učiteľ, ktorý usmerňuje žiakov a návštevníkov školy. Povinnosť zamykať a odomykať priestory šatní má dozorkonajúci pedagogický pracovník podľa rozpisu dozorov alebo prevádzkový zamestnanec, ktorý vpúšťa žiaka do budovy školy.

5. Vyučovací proces je organizovaný v triedach, odborných učebniach a v telocvični.

6. Triedy všetkých ročníkov majú pridelenú šatňu. Za poriadok v nej sú zodpovední žiaci danej triedy počas celého školského roku. Vstup do šatní mimo vyučovania je povolený len vo výnimočných prípadoch (návšteva lekára, uvoľnenie žiaka triednym učiteľom).

7. Žiak sa v škole preobúva do zdravotne nezávadnej obuvi, ktorú má označenú, do školy ju nosí v osobitnom vrecúšku (po skončení vyučovania ju nenecháva v šatni - škola nezodpovedá za jej prípadné straty). Vychádzkovú obuv, ktorú má podpísanú alebo inak označenú, necháva počas vyučovania, výchovnej činnosti v šatni (nenosí ju do triedy !)

8. Ak žiaci prišli do školy vo väčšom časovom predstihu, zdržiavajú sa pred školou.

9. Prestávky trávia žiaci vo vyčlenených priestoroch podľa pokynov triedneho učiteľa a dozorkonajúceho učiteľa. Do sociálnych zariadení nevstupujú s jedlom.

10. Všetky požiadavky voči škole (žiadosti, potvrdenia,..) predkladajú žiaci triednej učiteľke, tá zabezpečí vybavenie na riaditeľstve školy.

11. Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať na sekretariáte riaditeľstva školy. Nevyrušujú učiteľov v pracovnej činnosti pri vyučovaní alebo dozore nad žiakmi. Informácie o prospechu a správaní žiakov podáva rodičom triedny učiteľ na triednom aktíve, prípadne pri osobnej návšteve rodiča vo vopred dohodnutom čase mimo vyučovania.

12. Do budovy školy žiak nevstupuje s bicyklom, topánkami na kolieskach a pod. V budove školy nechodí na kolobežke alebo skateboarde (pennyboarde, ...) a pod. Kolobežku si žiak môže odložiť na vyhradené miesto a skateboard do šatne.

13. V budove školy a telocvične, na aktivitách organizovaných školou (mimo budovy školy) je zakázané používanie mobilných telefónov, prípadne iných zariadení s funkciou telefonovania, nahrávania alebo iného napojenia na internet (napr. hodinky, tablet a iné).


II. Povinnosti žiakov

1. Na dopoludňajšie vyučovanie žiaci prichádzajú do školy v čase od 7.45 hod. do 8,00 hod. Na nepovinné predmety, krúžky, doučovanie prichádzajú žiaci 5 minút pred začatím činnosti. Každý žiak je povinný po príchode do triedy pripraviť sa na vyučovanie tak, aby mal všetky potrebné pomôcky pripravené na lavici ešte pred začatím vyučovania.

2. Budova školy sa ráno uzavrie o 8,00 hod. Žiaci, ktorí prídu po tomto čase bez vážnej príčiny, budú do budovy pustení až po skončení prvej vyučovacej hodiny. Táto hodina sa považuje za neospravedlnenú.

3. Do školskej budovy vchádzajú žiaci šatňovým vchodom.

4. Žiaci si pred vchodom do budovy dôkladne očistia obuv, v šatni sa prezujú a zároveň odložia odev.

5. Žiaci sa musia prezúvať. Odporúčame sa prezúvať do zdravotne nezávadných prezuviek, ktoré nesmú mať podrážku z čiernej gumy (neznečisťujú podlahu).

6. Na vyučovanie telesnej výchovy sa žiaci prezúvajú a prezliekajú v šatniach pri telocvični.

7. Je zakázané sa zdržiavať v areáli školy v čase mimo vyučovania, v dňoch pracovného pokoja a v čase prázdnin.

8. Zakázané je zdržiavať sa pred vchodom do budovy školy a tu sa korčuľovať, bicyklovať a pod.

9. Do školy sa zakazuje nosenie drog, alkoholu, cigariet a iných návykových látok, ich užívanie, ako aj ich prechovávanie.

10. Žiak mobilný telefón alebo iné zariadenie podobného typu (ďalej len telefón) nepoužíva počas celej doby svojho pôsobenia v budove školy (to znamená ani cez prestávky, ani v jedálni, telocvični, ani na aktivitách organizovaných školou mimo priestoru školy a pod.). Žiak odloží pred prvou vyučovacou hodinou telefón vyučujúcemu, ktorý mu ho na konci vyučovania vráti.


III. Práva žiakov

1. Žiaci majú právo na zdravý telesný a duševný vývoj, plný a harmonický rozvoj svojej osobnosti.

2. Telesne alebo duševne postihnutí žiaci majú právo, aby im bola poskytnutá zvláštna opatera, výchova a starostlivosť.

3. Žiaci majú právo na výchovu v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí.

4. Žiaci majú právo získať v škole základné vzdelanie.

5. Žiaci majú právo, aby nové poznatky boli zrozumiteľne vysvetlené a na nejasnosti sa môžu spýtať učiteľa.

6. Žiaci majú právo na možnosť napraviť svoje omyly alebo chyby (ak sa pomýlia, prípadne na niečo zabudnú).

7. Ak majú žiaci dojem, že ich ohodnotenie nebolo úmerné ich vedomostiam, môžu požiadať učiteľa o vysvetlenie.

8. Ak si žiaci myslia, že by sa niečo dalo na škole vylepšiť, môžu sa o tom porozprávať s učiteľom.

9. Žiaci majú právo počas prestávok na odpočinok, pritom nemajú rušiť spolužiakov.

10. Žiaci majú právo byť medzi prvými, ktorým sa poskytuje pomoc a ochrana.

11. Žiaci majú právo byť chránení pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania.

12. Žiaci majú právo na ochranu pred drogami a toxikomániou, šikanovaním a zneužívaním detí dospelými.

13. Žiaci majú právo si vypýtať telefón v súrnych prípadoch od triedneho učiteľa, prípadne iného učiteľa. Učiteľ zváži, či je použitie telefónu potrebné.


IV. Výchovné opatrenia

Výchovné opatrenie sa ukladá, ak sa žiak závažnejšie alebo menej závažne opakovane previní proti ŠP, alebo narúša činnosť kolektívu. Podľa závažnosti previnenia sa ukladajú žiakovi tieto disciplinárne opatrenia:

1. Napomenutie triednym učiteľom s písomným oznámením rodičom v žiackej knižke. Udeľuje sa žiakom so zhoršeným správaním, ktorí ojedinele porušujú ŠP.

2. Pokarhanie triednym učiteľom s písomným oznámením rodičom sa udeľuje žiakom, ktorí sa dopustia opakovane menej závažného priestupku proti ustanoveniam ŠP.

3. Pokarhanie riaditeľom školy s písomným oznámením rodičom. Udeľuje sa žiakom s trvale zlým správaním a vážnejším porušením ŠP, za 1 – 6 neospravedlnených hodín, za 10 zápisov v klasifikačnom hárku týkajúcich sa porušovania ŠP, za nedovolené použitie telefónu (nevypnutie, prezeranie si správ a pod.)

4. Znížením známky zo správania o jeden stupeň (2). Udeľuje sa žiakom, ktorí sa opakovane dopúšťajú menej závažných priestupkov proti ŠP, napriek tomu, že mu pred znížením stupňa zo správania bolo udelené pokarhanie triednym učiteľom. Zároveň za 7 – 12 neospravedlnených hodín a nedovolené používanie telefónu počas vyučovania (telefonovanie, posielanie správ, prezeranie si informácií na internete a pod.).

5. Znížením známky zo správania o dva stupne (3). Udeľuje sa žiakom, ktorí sa dopustia závažnejšieho priestupku proti ŠP, aj napriek udelenému pokarhaniu riaditeľom školy sa dopúšťajú závažnejších priestupkov, narúšajú činnosť kolektívu alebo sa dopúšťajú pokleskov v mravnom správaní. Za 13 – 29 neospravedlnených hodín. Za zverejňovanie fotiek, videí a komentárov, ktoré boli urobené alebo zverejnené počas pôsobenia žiaka v škole.

6. Znížená známka o tri stupne (4) za vážne priestupky – krádež, ublíženie na zdraví, vandalizmus a pod. Za 30 a viac neospravedlnených hodín. Za vandalizmus sa považuje ničenie školského majetku (učebnice, lavice, stoličky,....). Žiak je povinný v plnej výške nahradiť spôsobenú škodu. Ak tak urobí, zníži sa mu známka zo správania na stupeň 2. Za zverejňovanie fotiek, videí a komentárov, ktoré môžu niesť znaky poškodzovania dobrého mena alebo ohovárania (kyberšikanovanie).


V. Hodnotenie prospechu a správania žiaka

 

Hodnotenie prospechu

1. Hodnotenie a klasifikácia žiaka sa uskutočňuje ako priebežné hodnotenie (na vyučovacích hodinách z jednotlivých predmetov) a celkové hodnotenie (na konci prvého polroka a druhého polroka; vyjadruje výsledky klasifikácie a slovného hodnotenia v jednotlivých vyučovacích predmetoch; uvádza sa na vysvedčení).

2. Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou, slovným hodnotením alebo kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhoduje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade.

3. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo byť hodnotený a klasifikovaný so zohľadnením jeho postihnutia. Týka sa to všetkých vyučovacích predmetov, v ktorých sa prejavuje postihnutie žiaka na základe odborného psychologického vyšetrenia.
4. Celkové hodnotenie a klasifikácia žiaka sa prerokuje a odsúhlasí v pedagogickej rade školy.
5. Klasifikácia je jednou z foriem hodnotenia žiaka a prospech žiaka sa klasifikuje stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný.


Hodnotenie správania

1. Kritériom na hodnotenie správania je dodržiavanie pravidiel správania žiaka a školského poriadku počas hodnotiaceho obdobia.

2. Hodnotenie správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaním s učiteľmi, ktorí v triede vyučujú a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade.

3. Hodnotenie správania začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (s poruchami pozornosti, a poruchami správania) sa posudzuje s prihliadnutím na jeho druh zdravotného znevýhodnenia v úzkej spolupráci so zariadením výchovného poradenstva a prevencie alebo so školským špeciálnym pedagógom a zákonným zástupcom žiaka.

4. Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:

1 – veľmi dobré (žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku  a len ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení)

2 – uspokojivé (žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť)

3 – menej uspokojivé (žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších previnení)

4 – neuspokojivé (žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov a zamestnancov školy).


B/ ZÁSADY SPRÁVANIA SA ŽIAKA


I. Oslovenia a pozdravy

1. Žiaci zásadne oslovujú zamestnancov školy pani riaditeľka, pani zástupkyňa, pán učiteľ, pani učiteľka, pani vychovávateľka, pani vedúca, pán školník, pani upratovačka, pani kuchárka,...

2. Žiaci zdravia: „ Dobré ráno“, „Dobrý deň“, „Dobrý večer“.

3. Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy a správajú sa k nim zdvorilo. Nepoužívajú vulgárne výrazy, nadávky a pod.

4. Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku a na konci hodiny tak, že vstanú. Sadajú si na pokyn učiteľa.

5. Na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, laboratórnych prácach, prácach v dielni a na pozemku, pri písaní kontrolných a písomných prácach a na pokyn vyučujúceho žiaci nevstávajú.

6. Žiaci zdravia pracovníka v priebehu dňa len pri prvom stretnutí, zdravia pracovníkov školy aj pri stretnutí mimo budovy školy.


II. Správanie sa žiaka na vyučovaní

1. Žiak dochádza na vyučovanie a všetky školské podujatia riadne pripravený podľa rozvrhu hodín. Veci potrebné na hodinu si pripraví cez prestávku, ostatné veci má v aktovke.

2. Každý žiak má v triede určené miesto triednym učiteľom. Svojvoľne meniť miesto nie je dovolené.

3. Po každom zvonení na vyučovaciu hodinu žiak sedí na svojom mieste a v tichosti očakáva učiteľa. Ostávajúci čas využije na prípravu.

4. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad a odpovede spolužiakov, neodpisuje, nekomentuje odpovede svojich spolužiakov a nevyrušuje. Plní požiadavky učiteľa a rešpektuje ho.

5. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. Ak je vyvolaný, odpovedá hlasne a zreteľne.

6. Žiak udržuje svoje miesto v čistote a poriadku, šetrne zaobchádza so školským zariadením, učebnicami, školskými potrebami. Ak žiak poškodí, alebo zničí zariadenie školy, učebnice alebo školské potreby, uhradí celú vzniknutú škodu.

7. Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi, počítačom v triede môže žiak len na pokyn učiteľa.

8. Prísne sa zakazuje vykláňať sa z oblokov, vyhadzovať papiere a odpadky a vykrikovať na okoloidúcich.

9. Žiak môže počas vyučovania opustiť učebňu, telocvičňu alebo pracovné miesto len so súhlasom učiteľa.

10. Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví, alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začiatkom vyučovacej hodiny a uvedie dôvod.

11. Keď vstúpi do triedy dospelá osoba, žiaci vstanú. Sadnú si na pokyn učiteľa. Žiaci nevstávajú na hodinách počas rysovania, písania, výtvarnej, telesnej výchovy a pri písaní kontrolných prác.

12. K riaditeľovi školy, všetkým učiteľom, zamestnancom školy sa žiak správa zdvorilo. Pozdrav má byť dostatočne hlasný a zrozumiteľný. Nepoužíva nadávky, vulgárne výrazy a pod.

13. Do školy sa nesmú nosiť predmety (drahé, nebezpečné), ktoré žiak nebude na vyučovaní potrebovať. Klenoty, drahé veci a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Ak učiteľ zistí u žiaka nebezpečný predmet, požiada ho, aby predmet odovzdal. Nebezpečný predmet bude odovzdaný zákonnému zástupcovi žiaka. Počas vyučovania je zakázané používať telefón, hracie konzoly, tablety, pady a podobné zariadenia.

14. Ak sa žiak správa na hodine nevhodne a porušuje ŠP a toto sa zopakuje 3-krát za štvrťrok, bude do školy automaticky zavolaný zákonný zástupca žiaka.

15. Ak žiak odmietne napísať daný test alebo prácu, bude zavolaný zákonný zástupca žiaka, aby si prišiel po dieťa, s tým, že sa odmieta vzdelávať.

16. Rovnaký postup sa týka aj žiaka, ktorý síce nevyrušuje, ale na hodine nepracuje, alebo odmietne napísať test, odpovedať, robiť cvičenia alebo úlohy týkajúce sa vyučovania.

17. Ochranné opatrenie podľa zákona 245 / 2008 §58, č. 3, 4: Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc, policajný zbor. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka.

 

III. Správanie sa žiakov cez prestávky a prechod do odborných učební

1.Žiaci desiatujú v triedach. Dvere na triedach sú počas malých prestávok otvorené.

2. Po 3. vyučovacej hodine je veľká prestávka.

2. Žiaci sa prechádzajú po školskom dvore nasledovne:

a.)žiaci 1. – 4. ročníka - vyučujúci odvedú žiakov na areál pre bočnou budovou školy

b.)žiaci 5. – 9. ročníka v priestore pred hlavnou budovou.Hlavný dozor otvára vchody a vychádza prvý von, pomocný dozor kontroluje zamknuté triedy a WC. Po skončení prestávky prvý odchádza pomocný dozor. Posledný odchádza hlavný dozor a skontroluje vonkajšie priestory, aby vonku neostal žiadny žiak.

3. Za nepriaznivého počasia sa žiaci zdržiavajú na chodbe na prízemí.

4. Počas prestávok sa žiaci nesmú zdržiavať v priestoroch šatní.

5. Papiere a rôzne odpadky zásadne odhadzujú žiaci do košov.

6. Do riaditeľne, kancelárie a zborovne môžu žiaci chodiť len cez veľkú prestávku, alebo po skončení vyučovania.

7. Cez prestávky chodia určení žiaci pre učebné pomôcky. Pomôcky na chémiu, fyziku a iné náročnejšie pomôcky prenášajú žiaci iba pod dozorom vyučujúceho.

8. Do odbornej učebne vstupujú žiaci s vyučujúcim. Po skončení vyučovania v odbornej učebni triedu uzamkne vyučujúci, ktorý tam mal hodinu.

9. Žiaci chodia do telocvične a z telocvične pod vedením učiteľa, ktorý vyučuje TSV.

10. Žiaci sa pohybujú počas celého vyučovania po budove školy tak, aby neohrozovali svoje a cudzie zdravie a bezpečnosť.

11. Žiak sa nezdržiava zbytočne na toaletách, nesadá po parapetných doskách, nekĺže sa po schodoch a po zábradlí.

12. Počas prestávok nesmie žiak opustiť areál školy.

13. Ak má žiak akúkoľvek delenú hodinu, čaká vyučujúceho v triede; vyučujúci zodpovedá za bezpečný presun žiakov na vyučovanie.

14. Manipulovať s oblokmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi, zvukovými modulátormi a audiovizuálnymi prístrojmi, učebnými pomôckami a akýmkoľvek zariadením môžu žiaci len so súhlasom učiteľa. Pri poškodení hradí škodu rodič, resp. zákonný zástupca žiaka.

 

IV. Odchod žiakov zo školy

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si žiaci uložia svoje veci do aktovky, vyčistia si svoje miesta a okolie od papierov a iných nečistôt a vyložia stoličky.

2. Týždenníci očistia tabuľu, zavrú obloky a uzavrú vodovodné kohútiky.

3. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, ktorú vyučujúci uzamkne. Pod dozorom učiteľa odídu do šatne, žiaci sa oblečú a odídu z budovy školy. Po skončení vyučovania idú žiaci hneď domov.

4. Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni si berú aktovku do jedálne.

5. Zdržiavanie sa bez dozoru v budove školy po vyučovaní nie je dovolené.

6. Ak žiaci zistia nejakú stratu, ihneď ju hlásia triednemu učiteľovi. Zápis o strate sa spíše iba vtedy, ak je žiak poistený.

7. Ak je v súrnych prípadoch potrebné, aby žiak opustil budovu školy, môže tak urobiť so súhlasom učiteľa.

8. So súhlasom RŠ sa vo výnimočných prípadoch (prevádzkové dôvody) môže vyučovanie v jednotlivých triedach ukončiť po 4. vyučovacej hodine bez oznámenia zákonnému zástupcovi.

 

V. Dochádzka žiakov do školy

1. Žiak je povinný dochádzať do školy a na ostatné podujatia organizované školou pravidelne a načas.

2. Vyučovanie môže žiak vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine.

3. Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca (najviac 3 za sebou nasledujúce vyučovacie dni). Ak neprítomnosť žiaka trvá viac ako 3 za sebou nasledujúce vyučovacie dni, vyžaduje sa vždy lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenie žiakovej neprítomnosti.

4. Ak žiak ostane doma, rodičia sú povinní oznámiť triednemu učiteľovi príčinu neprítomnosti do 24 hodín. Za každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný predložiť písomné ospravedlnenie len v žiackej knižke. V prípade podozrenia na záškoláctvo môže triedny učiteľ žiadať od rodiča potvrdenie od lekára. Ospravedlnenie predloží žiak triednemu učiteľovi ihneď po nástupe do školy, najneskôr do 2 dní.

5. Rodič môže ospravedlniť žiaka najviac 1 – krát za mesiac.

5. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnutá znížená známka zo správania.

6. Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný v škole 4 vyučovacie hodiny, oznámi túto skutočnosť triedny učiteľ preukázateľným spôsobom zákonnému zástupcovi žiaka, pozve ho na pohovor a vyhotoví zápisnicu.

7. Rodič je povinný dbať o pravidelnú dochádzku žiaka do školy. Ak bude mať dieťa v 1 mesiaci viac ako 15 hodín neospravedlnených, povinnosťou školy je takúto absenciu oznámiť OcÚ a ÚPSVaR najneskôr do 3 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca. Oznámenie musí obsahovať príslušné náležitosti, ktoré škola podnikla voči žiakovi a jeho zákonnému zástupcovi vo veci neospravedlnenej neprítomnosti žiaka na vyučovaní.

7. Ak žiak potrebuje opustiť budovu školy počas dňa, musí mať písomnú žiadosť rodiča alebo úradný doklad. Opustiť budovu školy smie iba v doprovode dospelej osoby.

 

VI. Starostlivosť o zovňajšok

1. Žiak má byť v škole oblečený a upravený vhodne a čisto.

2. Žiak má zakázané nosiť predmety a oblečenie so symbolmi siekt, extrémizmu a okultizmu alebo nápismi propagujúcimi kultúru smrti, násilie a nenávisť, či odev s vulgárnymi a znevažujúcimi nápismi v akomkoľvek jazyku.

 

VII. Starostlivosť o školské zariadenie, učebné pomôcky a učebnice

1. Každý žiak je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín. Triedu a iné školské priestory udržiava v čistote a chráni majetok školy.

2. Šetrné zaobchádzanie s učebnicami, školskými predmetmi a zariadením musí byť pre žiaka samozrejmosťou. Za akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbalosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej miere zodpovedný zaplatiť rodič žiaka, resp. jeho zákonný zástupca. (viď výchovné opatrenia) .

3. Ak žiak prechádza z jednej štátnej školy na druhú štátnu školu v priebehu školského roka, učebnice si ponechá a odovzdá ich na tej škole, kde končí školský rok. Škole odovzdá zapožičané učebnice, ktoré zakúpila škola alebo boli distribuované centrálne.

 

VIII. Povinnosti žiakov mimo vyučovania

1. Každý žiak aj mimo školy a v čase prázdnin je žiakom školy a tak sa musí správať slušne a zdvorilo k svojim rodičom, súrodencom, priateľom, učiteľom, ostatným zamestnancom školy a známym.

2. K svojim spolužiakom sa správa kamarátsky a pomáha im v práci, hrubo sa nevyjadruje a nehrá hazardné hry.

3. Riadi sa radami svojich rodičov a starších súrodencov, ochotne im pomáha, udržuje v byte čistotu a v poriadku svoje miesto.

4. Chráni svoje zdravie, zdravie svojich spolužiakov a spoluobčanov. Dbá o bezpečnosť na ulici a dodržuje dopravné predpisy.

5. Zakazuje sa účasť na tanečných zábavách pre dospelých, pobyt v hostincoch a bufetoch, fajčenie, požívanie alkoholických látok a iných omamných látok.

6. Pedagogický zamestnanec je povinný každý priestupok takéhoto druhu nahlásiť na MÚ na odbore sociálnych vecí.

 

C/ ŠKD A ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

1. V ŠKD sa správajú žiaci podľa pokynov vychovávateliek. Bez ospravedlnenia alebo dovolenia sa z ŠKD nevzďaľujú a neodchádzajú svojvoľne domov. Platia pre nich pravidlá ŠP a ŠP ŠKD. Príchod do ŠKD je ráno od 6.45 hod do 7,00 hod.

2. V ŠJ platia pre žiakov všetky pravidlá o správaní sa v škole. Osobitné pravidlá o hygienickom a spoločenskom stolovaní. Riadia sa pokynmi – vnútornými pravidlami ŠJ, pokynmi vedúcej ŠJ, učiteľov a vychovávateľov ŠKD.

3. V ŠJ sa žiaci zdržujú len počas podávania stravy a podľa vopred stanoveného harmonogramu. V ŠJ sa zdržujú len žiaci, ktorí sa stravujú, najdlhšie do 14.00 hod.

4. Do jedálne prichádzajú a sadajú si  disciplinovane, bez aktoviek a teplejšieho odevu, ktorý odložia na vešiaky.

5. V jedálni a pri stole sa správajú žiaci disciplinovane. Dodržiavajú pokyny učiteľov, vychovávateľov, vedúcej ŠJ a kuchynského personálu.

6. Ak sa žiak opakovane neprístojne správa v ŠJ, môže byť vylúčený zo stravovania až na dobu jedného mesiaca.

7. Počas vydávania stravy žiaci ticho a disciplinovane stoja v rade, nezabávajú sa hlasným hovorom.

8. Všetky osoby stravujúce sa v ŠJ sú povinné k okienku odniesť použitý riad.

9. Stravníka je možné vylúčiť zo stravovania ak porušuje princípy poskytnutia dotácie na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR, ak sa neodhlasuje zo stravy deň vopred do 14,00 hod, alebo ak vyčerpal jednorazový príspevok na stravovanie 25€ a nezaplatí si nový príspevok.

Ďalej možno stravníka  vylúčiť ak sústavne i napriek upozorneniu porušuje vnútorný poriadok jedálne.

 

D/ POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

Starostlivosť pracovníkov o žiakov a styk s rodičmi

1. Pedagogickí zamestnanci učia žiakov zachovávať pravidlá BOZ, dopravnej bezpečnosti, PO a CO. Sami vykonávajú svoje povinnosti tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť žiakov pri výchovno-vzdelávacej práci. Zodpovedajú za ich zdravie a ochranu pri tejto práci. Oboznámia žiakov so ŠP. Poučenie o BOZ vykonávajú na začiatku školského roku a pred každým dňom voľna (okrem sobôt a nedieľ) a prázdnin. Písomne to zaznamenajú v triednej knihe.

2. Jednotné výchovné pôsobenie na mládež pedagogickí zamestnanci zabezpečujú tým, že spolupracujú s rodičmi zverených detí. Rodičov na triednych schôdzach informujú o prospechu a správaní žiakov. Písomne informujú rodičov len v prípadoch, ak je to potrebné v záujme výchovy a vyučovania.

3. Pedagogickí a odborní zamestnanci nepoužívajú telesné tresty.

 

Dĺžka a náplň pracovného času

1. V pracovnom čase je učiteľ povinný plniť normálnu mieru vyučovacej povinnosti, obstarávať práce súvisiace s vyučovaním a práce, ktoré mu uložia osobitné predpisy alebo riaditeľ školy pracovným poriadkom.

2. Prácami súvisiacimi s vyučovaním uvedenými v odst. 1 sa rozumie predovšetkým osobná príprava na vyučovanie, príprava pomôcok a starostlivosť o prípravu materiálu na vyučovanie, vedenie predpísanej pedagogickej dokumentácie, oprava písomných prác žiakov, dozor nad žiakmi, spolupráca s učiteľmi vyučujúcimi v triede, rodičmi a ostatnou verejnosťou na zabezpečenie jednoty výchovného pôsobenia, starať sa o školské pomôcky, kabinety, knižnice, spoločenské miestnosti, odborné učebne, účasť na poradách, schôdzach, akciách a podľa potreby aj pomoc vedeniu školy pri administratívnych prácach.

 

Povinnosti dozorkonajúcich

Dozor začína vstupom žiakov do školskej budovy o 7.45 hod. a končí poslednou odučenou hodinou dňa. Dozor sa vykonáva: - pri vstupe žiakov do školy, do šatní - na chodbách počas malých a veľkých prestávok - na celoškolských podujatiach, exkurziách, výletoch - v školskej jedálni. Pri vstupe žiakov do školy dozorkonajúci učiteľ je povinný pred stanoveným časom pre žiakov zaujať svoje miesto. V priestoroch šatní dozorkonajúci učiteľ dbá o bezpečnosť prevádzky, dbá o poriadok a riadne zamykanie. Na chodbách, triedach, WC a na školskom dvore dozorkonajúci učitelia vo zvýšenej miere zabezpečujú poriadok, bezpečnosť, čistotu a zistené nedostatky hlásia vedeniu školy. V prípade poškodenia školského majetku sú povinní zistiť vinníka a postarať sa o nápravu škody. Ak dôjde k akémukoľvek úrazu, je povinný ho zapísať do zošita úrazov, alebo spísať záznam o školskom úraze a postihnutému zabezpečiť prvú pomoc. Ak sa stane úraz počas veľkej prestávky mimo budovy školy, zapíše úraz učiteľ, ktorý vykonáva dozor na chodbe triedy, ktorú postihnutý navštevuje. Určení dozorkonajúci učitelia pri žiackych akciách a iných spoločenských podujatiach vo zvýšenej miere dodržiavajú a zabezpečujú zásady bezpečnosti žiakov, ktoré sú stanovené povinnosťou žiakov v ŠP.

 

E/ PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DIEŤAŤA

1. Zákonný zástupca dieťaťa sa môže informovať o prospechu a správaní svojho dieťaťa v čase triednych aktívov .

2. V súrnych prípadoch je možné si telefonicky alebo mailom dohodnúť stretnutie s jednotlivými učiteľmi, ktoré sa ale konajú mimo vyučovania.

3. Zákonný zástupca dieťaťa počas vyučovacieho procesu (ani ráno pri púšťaní detí do školy) nevstupuje do budovy školy a nenarúša vyučovanie.

4. V prípade potrebnej okamžitej konzultácie s pedagógom zabezpečí kontakt telefonicky.

5. Stretnutie s riaditeľkou školy je možné dohodnúť na sekretariáte riaditeľstva školy.

6. Zákonný zástupca dieťaťa dohliadne na to, aby dieťa prišlo na vyučovanie včas (do 7.50 hod.) a malo potrebné pomôcky na vyučovanie.

7. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný informovať triedneho učiteľa o dôvode neprítomnosti dieťaťa do 24 hodín. Ospravedlnenie predloží žiak triednemu učiteľovi ihneď po nástupe do školy, najneskôr do 2 dní.

8. O uvoľnenie dieťaťa na štyri a viac dní požiada zákonný zástupca dieťaťa riaditeľku školy prostredníctvom triedneho učiteľa a s jeho odporúčaním.

 

F/ BOZ PRI ORGANIZOVANÍ ŠKOLSKÝCH HROMADNÝCH AKCIÍ

1. Pedagogický pracovník poverený vedením akcie predloží riaditeľke školy na schválenie pripravený plán organizačného zabezpečenia akcie, najneskôr 2 dni pred akciou.

2. Na akcii sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam a programu akcie. V pochybných prípadoch môže učiteľ žiadať stanovisko detského lekára.

3. Pedagogickým pracovníkom, ktorí sú poverení vedením akcie, sa zakazuje brať so sebou bez povolenia riaditeľky školy na akciu vlastné deti. Všetci pedagogickí pracovníci sú povinní dodržiavať bezpečnostné predpisy a dôsledne zabezpečovať odborný dozor na akcii.

4. Žiakov, ktorí sa zúčastňujú na hromadnej akcii, treba vopred poučiť o organizačných a bezpečnostných opatreniach akcie.

5. Na akcie si školy zabezpečia vyhradené autobusy alebo samostatné oddelenia v železničných vozňoch. Školské zájazdové autobusy musia byť viditeľne označené nápisom "Školský zájazd". V autobuse musia žiakov sprevádzať najmenej 2 sprievodcovia.

6. Školy v spolupráci s cestovnou kanceláriou alebo dopravným podnikom sú povinné žiadať, aby sa na školské zájazdy prideľovali len autobusy v dobrom technickom stave.

7. Pri výletoch do hôr musia žiaci so sprievodcami postupovať len po určených turistických značkách, nedovoliť žiakom využívať skratky, vyhýbať sa letným snehovým poliam. Horolezecké túry so žiakmi sa nepovoľujú. Žiaci môžu používať uzavreté lanovky. Nevyhnutné je zabezpečiť poistenie do hôr.

8. Pri prechode cez vodnú plochu, sa môžu použiť len verejné hromadné vodné dopravné prostriedky.

9. Kúpanie možno povoliť len na kúpaliskách schválených okresným hygienikom. Pri kúpaní v prírodných tokoch musí byť priestor preskúmaný a vyhradený. V nebezpečných prírodných tokoch sa kúpanie zakazuje. Žiaci, ktorí nevedia plávať, sa môžu zdržiavať výlučne v priestore označenom pre neplavcov pod vedením inštruktora. Pri kúpaní v hlbokej vode môže do vody vstúpiť najviac 10 žiakov pod dozorom učiteľa. Pri kúpaní musí zabezpečiť dozor osoba, ktorá vie plávať a poskytnúť prvú pomoc. Žiaci, ktorí sa vo vode pokúšali prekročiť stanovené obmedzenia, musia bezodkladne vyjsť z vody a ďalší pobyt vo vode sa im môže podľa vážnosti priestupku obmedziť alebo celkom zakázať.

10. Pre žiakov I. stupňa sa organizujú najviac 1- dňové výlety. Pre žiakov II. stupňa sa organizujú najviac 2- dňové výlety. Ak sa výlet organizuje ako tematický zájazd, turistické putovanie a je spojený s výchovno-vzdelávacím programom, možno ho predĺžiť o nasledujúce dni pracovného voľna.

11. Pri organizovaní Školy v prírode (ďalej ŠKVP) musí pedagóg poverený vedením ŠKVP predložiť príslušnú dokumentáciu podľa Vyhlášky MŠ SR č.305/2008 o škole v prírode v znení vyhlášky 204/2015 Z. z. riaditeľke školy.

12. Pri organizovaní Plaveckého výcviku postupuje vedúci výcviku podľa Vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole § 7 a Smernice MŠ SR č. 6/2009 – R o organizovaní plaveckého výcviku žiakov základnej školy.

13. Pri organizovaní Lyžiarskeho výcviku postupuje vedúci výcviku podľa Vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o Základnej škole § 7.

14. Osobitne upozorňujeme na potrebu zoznámiť účastníkov akcie so zásadami zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia s preukázateľným potvrdením účastníka o ich akceptovaní.

 

G/ OCHRANA ŽIAKOV PRED SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝMI JAVMI, DISKRIMINÁCIOU A NÁSILÍM

1. Žiak má zakázané používať vulgarizmy v škole i mimo nej, šikanovať, slovne urážať, ponižovať, nadávať, zosmiešňovať, vyhrážať sa a zastrašovať spolužiakov, či žiakov iných tried a konať na nich akékoľvek fyzické či psychické násilie .

2. Ak je žiak ohrozovaný, fyzicky alebo slovne napádaný inou osobou, musí danú skutočnosť oznámiť pedagógovi alebo na vedení školy čo najskôr. Ak o takejto skutočnosti vie zákonný zástupca, musí postupovať podobne.

3. V škole pracuje koordinátor prevencie sociálno-patologických javov a závislostí a výchovný poradca, ktorí koordinujú činnosť pedagógov v oblasti boja proti drogám, diskriminácií, násilia a iným negatívnym sociálno-patologickým javom. Postupujú podľa plánu činnosti na daný školský rok.

4. V prípade zistenia alebo podozrenia užitia omamných látok pedagóg okamžite kontaktuje zákonného zástupcu žiaka.

5. V prípade podozrenia zo záškoláctva pedagóg kontaktuje zákonného zástupcu žiaka a prostredníctvom riaditeľstva školy informuje odbor sociálnych vecí OÚ Malacky a Obec Gajary, sociálny odbor.

6. Pri prevencii a riešení týchto javov škola spolupracuje s CPPPaP alebo s inými inštitúciami tohto zamerania. Zákonní zástupcovia sú oboznámení s konkrétnou činnosťou prostredníctvom IŽK.

 

H/ POSTUP PRI RIEŠENÍ NÁSILIA A ŠIKANOVANIA

1. Žiak, ktorý zistí, že je ktorémukoľvek žiakovi ubližované slovne, alebo fyzicky, je povinný to oznámiť svojmu triednemu učiteľovi, vedeniu školy, výchovnému poradcovi. Ak má veľký strach, môže využiť schránku dôvery s tým, že by mal konkrétne popísať čo a kedy sa stalo.

2. Dospelá osoba, ktorá zistí násilie na žiakovi alebo šikanovanie, je povinná informovať o tom vedenie školy alebo výchovného poradcu.

3. Za zistené náznaky a prejavy šikanovania v závislosti od závažnosti hrozia žiakovi, ktorý praktizoval násilie na inom tieto výchovné opatrenia:

-          Pri drobných násilných priestupkoch na inom žiakovi bude vykonaný pohovor s rodičom, so žiakom, spísanie zápisnice a uložené mu bude pokarhanie triednym učiteľom.

- Pri náznakoch šikanovania , alebo pri vážnejšom násilnom priestupku bude vykonaný rozhovor so žiakom, s rodičom agresora, spísaná zápisnica a bude uložené pokarhanie riaditeľom školy.

-          Pri šikanovaní, alebo hrubom násilí na inom žiakovi bude so žiakom vykonaný pohovor, s rodičom agresora i obete, spísaná zápisnica, v odôvodnených prípadoch privolaná polícia, v prípade ublíženia sa obeť podrobí lekárskej kontrole, vec bude oznámená kurátorovi ÚPSVaR a žiakovi agresorovi bude znížená známka zo správania.

CH/ Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19

1.  Žiaci, rodičia i pedagógovia sú povinní dodržiavať aktuálne hygienicko-epidemiologické nariadenia vydané RÚVZ SR a MŠ SR, s ktorými budú všetci účastníci oboznámení ústnou formou, internetovou žiackou knižkou a na stránkach školy. Stanovuje základné prevádzkové podmienky pre našu školu po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potrebu dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

 

Mgr. Jarmila Adamíková

riaditeľka

nosiť predmety a oblečenie so symbolmi siekt, extrémizmu aokultizmu alebo nápismi propagujúcimi kultúru smrti, násilie anenávisť, či odev s vulgárnymi aznevažujúcimi nápismi vakomkoľvek jazyku;
 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.