forex trading logo

Home
hodnotenie PDF Tlačiť E-mail

Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

   

  Zásady hodnotenia:

  1. Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie.

  2. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania     v školách.

  3. Riaditeľ školy oznámi nehodnotenie tých predmetov, ktoré pôvodne boli hodnotené, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou (napr. výchovy).

  4. Vo všetkých ročníkoch základnej školy sa v čase mimoriadnej situácie môže realizovať záverečné hodnotenie aj formou slovného hodnotenia.

  5. V rámci záverečného hodnotenia je možné využiť kombinované hodnotenie (klasifikáciu a slovné hodnotenie) buď v rámci rôznych vyučovacích predmetov alebo aj   v rámci toho istého predmetu.

  6. V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.

  7. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník okrem prípadov, uvedených v bode 2 a 3.

  8. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020.O preskúšaní rozhoduje pedagogická rada.

  9. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

 •  

Získavanie podkladov na hodnotenie1.Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä zportfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou srodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy sprihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.2.Počas prerušeného vyučovania v školáchsa neodporúča hodnotiť žiakov na základe testov apísomných skúšok.3.Včasemimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné práce, vyplývajúce zvýkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu. 4.Poobnovení vyučovania v školách sa písomné aústne skúšanie nerealizuje najmenej tritýždne od nástupu žiakov do školy. Pedagogická rada1.Pedagogická rada, ktorá spravidla rokuje do 15. apríla (hodnotiaca pedagogická rada)sa počas prerušeného vyučovania v školách nekoná. 2.Ak termín pedagogickej rady, zameranej na hodnotenie žiakov za druhý polrok (klasifikačná pedagogická rada) pripadne na obdobie prerušeného vyučovania v školách, náhradný termínbude najneskôr do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania v školách. Vprípade, že sa vyučovanie vškolách neobnoví do 15.6., riaditeľ zabezpečí konanie pedagogickej rady online ajej hlasovanie elektronickou formou (napr. per rollam)tak, aby žiaci mohli dostať vysvedčenie vriadnom termíne. Ukončenie stupňa vzdelania1.V čase mimoriadnej situácie všetci žiacipo absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy získajú primárne vzdelanieaj sdoložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“ 2.V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy získajú nižšie stredné vzdelanie aj sdoložkou: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.“ Vprípade, že by žiakovi deviateho ročníka zobjektívnych príčin hrozilo prepadnutie (napr. na polroku mal nedostatočnú zdvoch aviacerých predmetov alebo bol neklasifikovaný), bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom nasledujúceho školského roka.3.V čase mimoriadnej situácie žiaci s mentálnym postihnutímpo absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím získajú primárne vzdelanie aj sdoložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“V prípade, že by žiakovi posledného ročníka zobjektívnych príčin hrozilo opakovanie ročníka, bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom nasledujúceho školského roka.Postup do vyššieho ročníka1.V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročníkokrem prípadov, uvedených vbode 2 a 3.
2.V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie utých žiakov 2. stupňa ZŠ,ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľkuadosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.Preskúšanie je možné najskôr dvamesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.3.V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v1. polroku dostali známku nedostatočnú zdvochaviac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúškynajneskôr do 31.8.20
 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.