forex trading logo

Home Projekty
Projekty PDF Tlačiť E-mail

Na ZŠ Gajary dlhodobo realizujeme:


EDUNET_SK

Tento projekt zastrešuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Realizovaný projekt je zameraný  na poskytovanie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a a zadefinovanými bezpečnostnými štandardami.

Cieľom je vybudovať jednotnú rezortnú komunikačnú infraštruktúru a poskytnúť tak školám kvalitné, bezpečné a garantované pripojenie k agendovým a vzdelávacím systémom, ktoré rezort školstva prevádzkuje, a tak zabezpečiť bezpečnosť citlivých dát, ako aj systémov, ku ktorým školy pristupujú.

 

Školské ovocie

Cieľom je podporiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí v predškolskom a školskom veku. Program je zameraný na podporu slovenských pestovateľov. Zameriame sa na dodanie druhov, ktoré sa dopestujú na Slovensku. Od našich dodávateľov nakupujeme to najkvalitnejšie a najchutnejšie slovenské ovocie a zeleninu.

 

Preventívny projekt „Detská policajná akadémia“

Od septembra 2019 na našej škole prebieha preventívny projekt „Detská policajná akadémia“. Akadémiu organizuje Policajný zbor SR ako preventívnu aktivitu. Tento preventívny projekt je nástrojom na predchádzanie sociálno-patologických javov a nežiaducich spoločenských aktivít detí. Filozofiou projektu je skutočnosť, že policajti v uniforme, ktorý bol na prácu s deťmi špeciálne pripravený, priblíži žiakom za pomoci pracovných listov päť zaujímavých tém:

1. Zoznámte sa s políciou: Cieľom je predovšetkým priblížiť deťom činnosť polície, oboznámiť ich s druhmi policajnej práce a hlavnými úlohami, a zároveň prebudiť a rozvíjať pozitívne zmýšľanie detí o polícii.

2. Bezpečne na internete: Cieľom je poukázať na závislosti na počítačoch, počítačových hrách, mobilných aplikáciách a závislosti od sociálnych sietí, ďalej venovať pozornosť problémom, ktoré spôsobujú závislí jedinci svojmu okoliu, najmä rodine a priviesť deti k uvažovaniu o zodpovednosti za vlastný život.

3. Každý je iný: Cieľom je informovať o predsudkoch, diskriminácii a rasizme a predchádzať týmto javom. Taktiež podporovať, šíriť toleranciu a znášanlivosť a poukázať na rovnosť všetkých ľudí pred zákonom.

4. Na ceste nie si sám: Cieľom je informovať o zásadách bezpečného bicyklovania, o zodpovednom správaní sa chodca v cestnej premávke.

5. Stop násiliu: Cieľom je informovať o násilí, druhoch a formách násilia a poukázať na možnosti riešenia týchto problémov.


Otvorená škola – oblasť športu

Zameranie: organizované a spontánne športové aktivity detí, mládeže, rodičov s deťmi a dospelých občanov obce v priestoroch ZŠ Gajary.

Otvoriť a sprístupniť športoviská školy deťom, mládeži a občanom a umožniť tak počas celého roku aktívne trávenie voľného času.

Cieľom nášho snaženia nie sú jednorazové akcie, ale dlhodobá cieľavedomá športová príprava žiakov našej školy, so zameraním na aktívne využitie voľného času s vyústením do pravidelných postupových sťaží a celoživotnému vzťahu k pohybovej aktivite.

Pre ostatných obyvateľov obce škola vystupuje ako spoluorganizátor, poskytovateľ priestorov, náradia a náčinia pre organizované a rekreačné aktivity všetkých vekových skupín. Na športové a pohybové činnosti v areáli školského dvora máme k dispozícii: telocvičňu, trávnaté ihrisko, tenisový kurt a detské ihrisko.

Od roku 1997 máme na škole zriadený Školský športový klub a v jeho oddieloch sa venujeme basketbalu, volejbalu, vybíjanej, futbalu, tenisu, florbalu, stolnému tenisu a cykloturistike. Dlhodobé realizovanie projektu kladne hodnotia zriaďovateľ, vedenie školy, deti i rodičia. Oceňujú hlavne širokú ponuku športového využitia pre deti i dospelých, ochotu vedúcich krúžkov venovať svoj voľný čas práci s deťmi a v neposlednom rade i ponuku športových priestorov a športového náčinia.


Zriadenie biologicko-chemickej, jazykovej a IKT učebne v ZŠ Gajary

Projekt modernizácie odborných učební v Základnej škole v Gajaroch je tvorený štyrmi hlavnými aktivitami zameranými na modernizáciu učební biológie/chémie, IKT a jazykov:

  1. Obstaranie biologickej/chemickej učebne
  2. Obstaranie IKT učebne
  3. Obstaranie jazykovej učebne
  4. Drobné stavebné úpravy

Učebne sú vybavené novým nábytkom a predovšetkým modernými učebnými pomôckami v zmysle odporúčaného vybavenia typizovaných učební. V rámci projektu boli realizované drobné stavebné úpravy týkajúce sa obnovy podláh.

Cieľovou skupinou sú žiaci navštevujúci základnú školu v Gajaroch,  môže však byť rozšírená o skupinu obyvateľov podieľajúcich sa na programoch celoživotného vzdelávania v prípade využitia vybudovanej infraštruktúry.

Cieľ  projektu je tak v súlade so Špecifickým cieľom IROP (ŠC) č. 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Projekt je v súlade s výsledkami podpory IROP ŠC 2.2.2 a tiež aktivity projektu korešpondujú s oprávnenými aktivitami ŠC 2.2.2.

 

Európa v škole

Dlhoročne vyhľadávame a podporujeme talenty v umeleckej a literárnej činnosti. Opakovane sa naši žiaci úspešne prezentujú v literárnych a výtvarných súťažiach.

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.