forex trading logo

Home Záujmové útvary
Krúžky PDF Tlačiť E-mail

ZÁUJMOVÉ ÚTVARY 2020/2021

Por. č.

Názov záujmového útvaru

Vedúci záujmového útvaru

1.

Z každého rožku trošku

Mgr. Jarmila Adamíková

2.

Krúžok spoločenských hier - Úsmev

Mgr. Jana Pavlíčková

3.

Vševedko

Mgr. Daniela Miklovičová

4.

Hravé čítanie

Mgr. Simona Hrubá

5.

Športový krúžok

Mgr. Drahoslava Mudrochová

6.

Atletický krúžok

Mgr. Drahoslava Mudrochová

7.

Počítačový

Mário Pavúček

8.

Zábavné čítanie

PaedDr. Anna Bogdalíková

9.

Vybíjaná

Mgr. Magdaléna Petrášová

10.

Hry bez hraníc

Mgr. Michaela Luptáková

11.

Z každého rožku trošku

Ing. Oľga Dobrovodská

12.

Everyday English

Mgr. Elena Obtulovičová

13.

Angličtina krok za krokom

PaedDr. Katarína Jurkovičová

14.

Športovo-pohybové hry

Mgr. Oľga Hýllová

15.

Matematický krúžok

Mgr. Denisa Kondrčková

Z každého rožku trošku

 

Ako názov krúžku napovedá, budeme sa venovať rôznym oblastiam činnosti. Okrem športovej činnosti ( cyklistické výlety po okolí, turistika, návšteva zrúcanín...)  budeme pripravovať jednoduché jedlá a venovať sa zdravej výžive. Pred sviatkami budeme pripravovať tematické ozdoby a pripravovať darčeky. Cieľom krúžku je upevniť  vzťahy v kolektíve a aktívne tráviť voľný čas.

 

 

 

Krúžok spoločenských hier – Úsmev

Cieľom záujmového útvaru je rozvíjať logické myslenie, tvorivosť, predstavivosť, pozornosť, tímovú spoluprácu, slovnú zásobu, verbálne či pohybové zručnosti, zážitkové aktivity.

Deti sa naučia dodržiavať dohodnuté pravidlá hry, odbúravať agresivitu a upevňovať kamarátske vzťahy. Motto: „Všetko pre detský úsmev“.

 

Vševedko

Cieľom záujmového útvaru Vševedko je získanie a rozvoj sociálnych, komunikačných aj kognitívnych kompetencií žiakov prvého ročníka. Prostredníctvom zážitkového učenia a praktického výcviku deti získajú a rozšíria si poznatky či zručnosti z oblasti bezpečnosti cestnej premávky, výtvarného i literárneho umenia, zdravého životného štýlu a mnohých ďalších oblastí z okolitého prostredia.

 

 

 

 

Hravé čítanie

Hlavným cieľom krúžku je hravou formou podporiť záujem detí o čítanie. Pomôcť získať správne čitateľské návyky, vytvoriť vzťah ku knihám a knižnici. Naučiť deti čítať s porozumením a oboznamovať ich s vhodnou detskou literatúrou. Práca v krúžku je tvorivá a pútavá. Okrem čítania deti nacvičujú krátke dramatizácie rozprávok, venujú sa inscenovanému čítaniu.

 

 

Športový krúžok

Športový krúžok je zameraný na vytváranie pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám a športovaniu.

Cieľom je rozvíjať motorické zručnosti, obratnosť, rýchlosť, získavať základné pohybové zručností v športových hrách (vybíjaná, basketbal, hádzaná) a v atletike (beh, skok).

Žiaci sú vedení k športovej aktivite, sebaovládaniu a disciplíne.

 

 

 

Atletický krúžok

Atletický krúžok sa zameriava na pohybovú prípravu detí. Základom je pestrosť cvičení zameraných na rozvoj všestranných pohybových znalostí a schopností. Deti budeme učiť správnu techniku behu, hodu a skoku do diaľky.

 

 


Počítačový krúžok

Hlavným cieľom Počítačového krúžku je:

- vytvoriť u detí pozitívny vzťah a správne návyky pri používaní IKT

- rozvíjať u detí schopnosť rozlišovania virtuálneho sveta a reality

- vypestovať u detí pocit kontroly svojich myšlienok a správania sa

- rozvíjať logické myslenie, koncentráciu a zlepšovať vizuomotorickú koordináciu

- oboznámiť sa s využitím počítača a na základnej úrovni sa naučiť pracovať s počítačovými programami

Vybíjaná

Vybíjaná je prípravná športová hra pre mladší školský vek.

Cieľom krúžku vybíjaná je

- upevnenie pohybových zručností,

- zdokonalenie práce s loptou (loptové prihrávky, dribling, streľba na cieľ),

- upevniť pravidlá vybíjanej

 

 

 

Zábavné čítanie

Rôzne kratšie príbehy, rozprávky, básničky, vyčítanky aj žartovné či náučné texty nám budú slúžiť na rozvoj čítania s porozumením. Nápadité úlohy na čítanie s porozumením sú na princípe doplňovačiek, štvorsmeroviek, rébusov či tajničiek. Hravé úlohy rozvíjajú nielen pozornosť, logické myslenie alebo riešia problém, no tiež kreativitu a výtvarné schopnosti žiakov. Žiaci si prehĺbia schopnosť plynulo čítať, no najmä spôsobilosť dobre porozumieť písanému textu a zadaniam úloh, čo vedie k úspešným výsledkom aj v iných predmetoch, ako je slovenský jazyk. Žiaci sa postupne naučia, ako sa dá obsah prečítaného textu využiť aj pre vlastné ciele v reálnom živote.

Hry bez hraníc

Asociácie pri slove HRA sú rôznorodé. Hry divadelné aj rozhlasové, loptové i počítačové, pohybové a spoločenské. Na všestranný rozvoj osobnosti je zameraný tento krúžok. Rozvojom tvorivosti a  dramatického ducha objavíme svet divadla. Kolektívnym športom a  tanečným krokom prispejeme k svojmu zdraviu a ladným pohybom. Spoločenskými a počítačovými hrami sa pokúsime o rozvoj sociálnych vzťahov a mozgových kapacít. Hlavným zámerom je, aby každý účastník objavil v sebe svoje budúce smerovanie...

 

 

Z každého rožku trošku

Ako názov krúžku napovedá, budeme sa venovať rôznym oblastiam činnosti. Okrem športovej činnosti ( cyklistické výlety po okolí, turistika, návšteva zrúcanín...)  budeme pripravovať jednoduché jedlá a venovať sa zdravej výžive. Pred sviatkami budeme pripravovať tematické ozdoby a pripravovať darčeky. Cieľom krúžku je upevniť  vzťahy v kolektíve a aktívne tráviť voľný čas.

 

 

 

Everyday English – Každodenná angličtina

Obsahom tohto krúžku je v prvom rade pochopiť pojem – HOVORIŤ ANGLICKY. Človek musí hovoriť,  hovoriť a hovoriť. Ostatné oblasti anglického jazyka, ako je čítanie, písanie, počúvanie a gramatika sú dôležité a súvisle nadväzujú na rozprávanie.

Cieľom krúžku – EVERYDAY ENGLISH – je využívať komunikačné jazykové kompetencie tak, aby sa komunikačný zámer realizoval v novovytvorenej jazykovej učebni s novými technológiami. Spracovať hovorový alebo napísaný text ako poslucháč alebo čitateľ , vytvoriť ústny prejav. Používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách.

Angličtina krok za krokom

Práca v krúžku je zameraná na rozvoj jazykových kompetencií, s hlavným dôrazom na komunikáciu. K dosiahnutiu tohto cieľa budú využívané tradičné i netradičné formy a metódy práce – predovšetkým jazykové a didaktické hry, práca v skupinách a vo dvojiciach, situačné hry simulujúce reálne životné situácie, IKT - počítačové programy, webové stránky.

Ciele záujmového krúžku:

v zvýšiť motiváciu žiakov k štúdiu ANJ

v zvýšiť kvalitu jazykových zručností

v vytvoriť pozitívny vzťah k výučbe cudzích jazykov

v oboznámiť žiakov s tradíciami, zvykmi iných krajín a kultúr -multikultúrna výchova

Športovo-pohybové hry

Úlohou  krúžku je naučiť žiačky správne držanie lopty, herný systém, technika hry.  Zdokonalenie v pravidlách, kolektívne cítenie a aktívne trávenie voľného času.

Upevňovanie hráčskeho kolektívu a zdravého životného štýlu.  Rešpektovanie pravidiel hry ako simulácie modelu spoločnosti.

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.