forex trading logo

Home Záujmové útvary
Krúžky PDF Tlačiť E-mail

Krúžková činnosť v školskom roku 2023/2024

Por. č.

Názov záujmového útvaru

Vedúci záujmového útvaru

1.

Zábavná angličtina

PaedDr. Anna Bogdalíková

2.

Z každého rožku trošku

Ing. Oľga Dobrovodská

3.

Športový krúžok 2

PaedDr. Katarína Jurkovičová

4.

Cykloturistický krúžok

Mgr. Denisa Kondrčková

5.

Hry bez hraníc

Mgr. Michaela Luptáková

6.

Malý zvedavko

Mgr. Daniela Miklovičová

7.

Športový krúžok

Mgr. Drahoslava Mudrochová

8.

Krúžok spoločenských hier

Mgr. Jana Pavlíčková

9.

Počítačový krúžok

Mário Pavúček

10.

Vybíjaná

Mgr. Magdaléna Petrášová

11.

Krúžok nemeckého jazyka

Mgr. Natália Polovková

12.

Športový krúžok - loptové hry

Mgr. Ján Rusinko

13.

Knihomoľko

PaedDr. Andrea Vallová

14.

Pohylko

Mgr. Andrej Hýll

 

Doučovanie

Rodičom a žiakom školy ponúkame doučovanie ako možnosť osvojenia a upevnenia si vedomostí, zručností a spôsobilostí.
V prípade záujmu kontaktujte triedneho učiteľa, prípadne riaditeľstvo školy: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , t.č. 0905 489 301
Spolu si dohodneme termín a spôsob realizácie. 


Zábavná angličtina

Krúžok je zameraný na oboznámenie sa s novým cudzím jazykom - angličtinou, formou zábavných cvičení, hier, piesní a doplňovačiek. Súčasťou je počúvanie slov, viet a piesní v anglickom jazyku, osvojovanie si prvej slovnej zásoby, správnej výslovnosti a intonácie.

 

 

 

 

 

Z každého rožku trošku

Ako názov krúžku napovedá, budeme sa venovať rôznym oblastiam činnosti. Okrem športovej činnosti ( cyklistické výlety po okolí, turistika, návšteva zrúcanín...)  budeme pripravovať jednoduché jedlá a venovať sa zdravej výžive, environmentálnej výchove, potrebe ochrany životného prostredia, hlavne v okolí Gajar, zveľaďovať produkčnú a okrasnú záhradu v areáli základnej školy. Pred sviatkami budeme pripravovať tematické ozdoby a pripravovať darčeky. Cieľom krúžku je upevniť  vzťahy v kolektíve a aktívne tráviť voľný čas.

 

 

 

Športový krúžok 2

Úlohou  krúžku je naučiť žiakov správne držanie lopty, herný systém, technika hry.  Zdokonalenie v pravidlách, kolektívne cítenie a aktívne trávenie voľného času.

Upevňovanie hráčskeho kolektívu a zdravého životného štýlu.  Rešpektovanie pravidiel hry ako simulácie modelu sp

 

 

 

 

 

 

Cykloturistický krúžok

Cyklo-turistický krúžok je pre žiakov, ktorí chcú spoznávať svet okolo seba „po vlastných nohách“ alebo zo sedla bicykla. Žiaci získajú základné pravidlá pobytu v prírode. Prechádzkami spoznajú blízke okolie a výletmi vzdialenejšie pamiatky. Naučia sa dopravné predpisy, ktoré musia ako účastníci cestnej premávky dodržiavať. Oboznámia sa s jednoduchou údržbou bicykla. Žiaci svoj voľný čas strávia na čerstvom vzduchu a zlepšia svoju kondíciu.

Hry bez hraníc

Asociácie pri slove HRA sú rôznorodé. Hry divadelné aj rozhlasové, loptové i počítačové, pohybové a spoločenské. Na všestranný rozvoj osobnosti je zameraný tento krúžok. Rozvojom tvorivosti a  dramatického ducha objavíme svet divadla. Kolektívnym športom a  tanečným krokom prispejeme k svojmu zdraviu a ladným pohybom. Spoločenskými a počítačovými hrami sa pokúsime o rozvoj sociálnych vzťahov a mozgových kapacít. Hlavným zámerom je, aby každý účastník objavil v sebe svoje budúce smerovanie...

 

 

 

 

Malý zvedavko

Cieľom záujmového útvaru Malý zvedavko je získanie a rozvoj sociálnych, komunikačných aj kognitívnych kompetencií žiakov prvého ročníka. Prostredníctvom zážitkového učenia a praktického výcviku deti získajú a rozšíria si poznatky či zručnosti z oblasti bezpečnosti cestnej premávky, výtvarného i literárneho umenia, zdravého životného štýlu a mnohých ďalších oblastí z okolitého prostredia.

 

 

 

 

 

 

Športový krúžok

Športový krúžok je zameraný na vytváranie pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám a športovaniu.

Cieľom je rozvíjať motorické zručnosti, obratnosť, rýchlosť, získavať základné pohybové zručností v športových hrách (vybíjaná, basketbal, hádzaná) a v atletike (beh, skok).

Žiaci sú vedení k športovej aktivite, sebaovládaniu a disciplíne.

 

 

Krúžok spoločenských hier

Cieľom záujmového útvaru je rozvíjať logické myslenie, tvorivosť, predstavivosť, pozornosť, tímovú spoluprácu, slovnú zásobu, verbálne či pohybové zručnosti, zážitkové aktivity.

Deti sa naučia dodržiavať dohodnuté pravidlá hry, odbúravať agresivitu a upevňovať kamarátske vzťahy. Motto: „Všetko pre detský úsmev“.

 

 

Počítačový krúžok

Hlavným cieľom Počítačového krúžku je:

- vytvoriť u detí pozitívny vzťah a správne návyky pri používaní IKT

- rozvíjať u detí schopnosť rozlišovania virtuálneho sveta a reality

- vypestovať u detí pocit kontroly svojich myšlienok a správania sa

- rozvíjať logické myslenie, koncentráciu a zlepšovať vizuomotorickú koordináciu

- oboznámiť sa s využitím počítača a na základnej úrovni sa naučiť pracovať s počítačovými programami

 

Vybíjaná

Vybíjaná je prípravná športová hra pre mladší školský vek.

Cieľom krúžku vybíjaná je

- upevnenie pohybových zručností,

- zdokonalenie práce s loptou (loptové prihrávky, dribling, streľba na cieľ),

- upevniť pravidlá vybíjanej

 

 

 

 

Krúžok nemeckého jazyka

Cieľom krúžku nemeckého jazyka je ponúknuť žiakom prípravu na výučbu cudzieho jazyka v 7.ročníku. Deti sa hravou formou – pomocou básničiek, pesničiek, pracovných listov a veľa zaujímavých pomôcok oboznámia s nemeckým jazykom a naučia sa základnú slovnú zásobu a gramatické javy.

 

 

 

 

 

 

Športový krúžok - loptové hry

Športový krúžok je zameraný na vytváranie pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám a športovaniu, získavaniu základných pohybových zručností. Krúžok podporuje morálny a emocionálny vývin a prehlbuje u detí postoj k zdravému životnému štýlu, vštepuje im zdravú súťaživosť a formuje správanie sa v kolektíve. Cieľom krúžku je podnecovať deti k záujmu o pohyb a šport a tým spojený zdravý životný štýl, zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a prácu s loptou hlavne vo futbalovej činnosti.

 

 

 

 

Knihomoľko

Krúžok zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti, čítania s porozumením a literárnej tvorivosti. Práca s textom, tvorba rozprávok, príbehov...

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.