forex trading logo

Home Vnútorný poriadok školy, vyučovacie hodiny
Vnútorný poriadok školy, vyučovacie hodiny PDF Tlačiť E-mail

1.hod 08:00 - 08:45
2.hod 08:55 - 09:40
3.hod 09:55 - 10:40
4.hod 10:55 - 11:40
5.hod 11:50 - 12:35
6.hod 12:40 - 13:25
7.hod 13:30 - 14:15
8.hod 14,20 - 15,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLY

Príchod do školy

 • Žiaci prichádzajú do školy 15 minút pred začiatkom vyučovania, t.j. o 7:45 hod. So sebou si prinesie všetky učebnice a pomôcky potrebné na vyučovanie.
 • Všetci sa prezujú a odchádzajú do svojich tried, kde sa pripravujú na vyučovanie.
 • Triednej učiteľke odovzdajú svoje mobilné telefóny, ktoré im budú vrátené po skončení vyučovania.

 

Správanie sa počas vyučovania

 • Pri vyučovaní žiak sedí slušne a sleduje výklad učiteľa.
 • Neruší akýmkoľvek spôsobom vyučovanie.
 • Je prísne zakázané používať mobilný telefón.
 • Na hodinách TV cvičia žiaci v predpísanom úbore.
 • Žiaci musia dodržiavať zasadací poriadok, nerušiť spolužiakov a výklad učiteľa.
 • V priebehu vyučovania žiak nesmie bez dovolenia opustiť triedu, školskú budovu ani areál školy.
 • Neúčasť na vyučovaní ospravedlňuje lekár alebo rodič písomnou formou.

 

Správanie sa cez prestávky

 • Malá prestávka – žiaci sa môžu voľne pohybovať po triede a opustiť triedu za účelom vykonania potreby.
 • Je prísne zakázané opustiť areál školy.
 • Pred zvonením sa žiaci vrátia do tried.
 • Cez prestávky je zakázané navštevovať sa po triedach. Po zvonení nikto nie je na chodbe, všetci žiaci sú v triedach, na svojom mieste.
 • Prechod žiakov do inej učebne alebo telocvične sa koná pod dozorom vyučujúceho učiteľa.

 

Odchod zo školy

 • Svoje miesto v triede zanecháva žiak v čistote a poriadku.
 • Po prezutí, za dozoru vyučujúceho, opúšťa budovu školy.
 • Po skončení vyučovania nesmú zostať žiaci v budove školy.
 • Žiak opúšťa školu počas vyučovania len so súhlasom vyučujúceho alebo triedneho učiteľa a na písomné alebo ústne požiadanie rodiča.

 

Správanie mimo školy

 • Žiaci dbajú o to, aby nepoškodzovali povesť školy.
 • Pri priestupkoch mimo školy sa na žiakov vzťahuje Občiansky zákonník a Trestný zákonník.
 • Žiaci do 15 rokov sa nemôžu vo večerných hodinách zdržovať vonku bez doprovodu rodičov. Večernou dobou sa myslí v lete po 21. hod. a v zime po 20. hod.
 • Školopovinným žiakom je prísne zakázané fajčiť, užívať alkohol a iné omamné a toxické látky.

 

Opatrenie voči krádežiam

 • Každý žiak má možnosť poistiť sa voči krádežiam.
 • Žiaci používajúci bicykel sú povinní si ho uzamknúť v stojane.
 • Svoje veci – topánky, prezúvky, úbor, si žiaci môžu označiť značkou.
 • Do školy nenoste cenné veci a väčší obnos peňazí, v prípade potreby ich odovzdajte vyučujúcemu.
 • Pri presune do iných tried, je zakázané manipulovať s osobnými vecami kmeňových žiakov  a poškodzovať inventár triedy.
 • Žiak je povinný šetrne a ohľaduplne zaobchádzať s učebnicami a inými pomôckami školy a zatvárať všetky vstupné dvere na škole.
 • Škola nezodpovedá za odcudzenie a stratu vecí nepotrebných na vyučovanie (bicykel, mobil, cennosti).

 

Šetrenie majetku a udržiavanie čistoty

 • Žiaci šetrne otvárajú a zatvárajú všetky dvere na škole.
 • Je zakázané poškodzovať zariadenie školy, čarbať po laviciach a po stenách.
 • Všetky odpadky, nepotrené veci, šupky z ovocia odkladáme do smetných košov alebo popolníc.
 • Potraviny, desiate, občerstvenie si žiaci nosia z domova alebo si ráno kúpia v obchode.

 

Ochrana voči šikanovaniu

 • V prípade, že Vás niektorí žiak školy alebo iná osoba obťažuje alebo vydiera, pýta od Vás desiatu, peniaze alebo iné služby a vyhráža sa Vám bitkou – okamžite to oznámte triednemu učiteľovi alebo riaditeľovi školy.

 

Správanie sa na školskom dvore

 • Vstup na školský dvor je povolený len v sprievode dospelej osoby do 20. hod. Žiaci môžu hrať futbal, tenis a iné loptové hry.
 • Je zakázané preliezať plot,  hrať skrývačku a vyliezať na stromy a budovy.
 • Je zakázané jazdiť na školskom dvore na bicykli.

 

Ostatné upozornenia

 • Na WC sa zdržiavajú len nevyhnutne dlhý čas a po umytí rúk ho opúšťajú.

 

Pri porušení Vnútorného poriadku školy sú žiakom udeľované výchovné opatrenia:

 • napomenutie triednym učiteľom
 • pokarhanie triednym učiteľom
 • pokarhanie Riaditeľom školy
 • znížená známka zo správania – 2, 3, 4 stupňa
 • súdne rozhodnutie o umiestení v Diagnostickom ústave

 

 

Mgr. Kovárik Vladimír, riaditeľ školy

 


Prevádzkované na Joomla!.
Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'tdo' not found or invalid function name in /data/web/zsgajary.sk/web/templates/themza_j15_43/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.