forex trading logo

Home
Vitajte na stránkach našej školy
PDF Tlačiť

HLASUJTE ZA NÁŠ PROJEKT

Naša škola sa prihlásila do  projektu Čerstvé hlavičky a rozhodli sme sa zabojovať o zdravý balíček ovocia a zeleniny na celý školský rok 2020/2021 pre všetkých žiakov. O celoročný zdravý balíček od jednotlivých predajní Kaufland súťaží 189 základných škôl, ktoré sa do projektu zapojili.

Od – 24.6.2020 – štartuje hlasovanie na webstránke www.cerstvehlavicky.sk prostredníctvom registrácie pokladničného bloku z nákupu v Kauflande a trvá do 29.07.2020.

Prosíme žiakov, rodičov, priateľov školy, aby nás v projekte svojím hlasom podporili. Chceli by sme sa stať jednou zo škôl, ktoré od  predajní Kaufland získajú ovocie a zeleninu na celý školský rok.

Držte nám palce, hlasujte a spolu si zaželajme čo najviac hlasov.

 


 
PDF Tlačiť

Ukončenie školského roka
Riaditeľstvo Základnej školy Gajary oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 bude dňa 30.6.2020 o 8,30 hod. v triedach bez prítomnosti verejnosti. Naďalej platí, že okrem žiakov a zamestnancov školy je prístup do areálu školy zakázaný.
Oznamujeme rodičom a žiakom, že výdaj obedov bude ihneď po odovzdaní  vysvedčení.

Oznamujeme rodičom, že 30.6.2020 nebude fungovať školský klub detí.

 
PDF Tlačiť

Vážení rodičia, milí žiaci, od 15.06.2020 sa menia podmienky dochádzky žiakov

Najdôležitejšie zmeny:

 • Neplatí obmedzenie počtu žiakov v triedach
 • Všetci žiaci prichádzajú od 7,45 hod. do 8,00 hod.
 • Žiaci I. stupňa budú mať 4 vyučovacie hodiny, piataci budú mať 5 vyučovacích hodín
 • Žiaci prvého stupňa a piataci pokračujú prezenčnou formou výučby (idú do školy)
 • Žiaci 6.-9. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní (online)
 • Nakoľko v škole prebieha rozsiahla rekonštrukcia, žiaci 6.-9.ročníka nenastúpia do školy ani po 22.6.2020
 • Do školy prídu v určených dňoch za účelom odovzdávania učebníc, vypratania skriniek a pomôcok podľa pokynov triednych učiteľov:

6. ročník – 22.6.2020 (pondelok)

7. ročník – 23.6.2020 (utorok)

8. ročník – 24.6.2020 ( streda)

9. ročník – 25.6.2020 (štvrtok)

 • Pedagogická rada bude zasadať 22. 6. 2020 - zhodnotí výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za II. polrok, určí žiakov, ktorí sa nezúčastňovali na online vzdelávaní a budú robiť skúšky z jednotlivých predmetov
 • Ukončenie školského roka bude 30.6.2020 - čas upresníme
 
PDF Tlačiť

POPLATKY V ŠKD

Vážení rodičia, oznamujeme vám, že poplatky za ŠKD sa z mesiaca apríl presúvajú na mesiac jún. Žiakom, ktorí v júni nenavštevujú ŠKD, sa poplatky prenesú na mesiac september. Ak by žiak nenastúpil ani v septembri, poplatky mu budú v vrátené v septembri.

 
PDF Tlačiť

Ďakujeme za darované rúška

Otváranie školy je spojené aj s dodržiavaním prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení. Jedným z nich je nosenie rúšok. S touto situáciou nám pomohlo Rodičovské združenie pri Základnej škole Gajary pod vedením pani Hubekovej , ktoré nám zabezpečilo 300 rúšok pre žiakov aj pedagógov. Touto cestou im chceme poďakovať za pomoc pri možnosti otvorenia školy. Naša škola je naplnená po "neželanej prestávke" na 80%, takže darovanie rúšok splnilo svoj účel. Ešte raz ďakujeme!

 
PDF Tlačiť

Základná škola Gajary otvára opäť svoje brány pre žiakov 1.-5.ročníka.

Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám, že Obec Gajary, ako zriaďovateľ Základnej školy v Gajaroch rozhodol o znovuotvorení Základnej školy  od 1. júna 2020  pre žiakov 1. - 5. ročníka.

Základné podmienky režimu prevádzky:

 • Otvorenie školy sa uskutoční v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.
 • Učiteľovi pri prvom nástupe do školy odovzdáte písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Príloha). Bez vyplneného dotazníka nemôže dieťa nastúpiť do školy. Rodičia, ktorí si nemôžu dotazník vytlačiť, môžu si poň prísť každý deň od 9,00-11,00 do školy
 • Prevádzka školy bude v čase od 7.30 do 16.30 hod. Nástup žiakov je nasledovný:
  Prvá budova, hlavný vchod: 
  7,30-7,40  1.A a 1.B             
  7,40-7,50   2.A a 2.B
  7,50-8,00   3.A a 3.B
  Druhá budova, bočný vchod (od Jednoty):
  7,40-7,50   4.A
  7,50-8,00   5.A
 • Súrodenci môžu prísť do školy spolu.
 • Nepovolané osoby (všetci okrem zamestnancov školy a žiakov) majú prísny zákaz vstupu do areálu školy.
 • Vyučovanie končí o 11,40 hod.. Všetci žiaci, ktorí nejdú na obed a do ŠKD musia opustiť areál školy.
 • Žiaci musia mať 1 rúšku (druhú má v igelitovom vrecku), rezervné rúška budú k dispozícií u triednych učiteľov, ktoré nám zabezpečilo RZZS Gajary.
 • Vyučovanie sa uskutoční v skupinách s max. počtom žiakov 20.
 • Skupiny sa počas prevádzky v jednom týždni nebudú meniť.
 • V doobedňajších hodinách sa uskutoční výchovno-vzdelávací proces podľa rozvrhu vyučovacích hodín,  ktoré stanovia triedni učitelia a oboznámia s nimi rodičov prostredníctvom IŽK.
 • ŠKD môžu navštevovať deti, ktoré sú doň v školskom roku 2019/20 zapísané, a teda ho navštevovali  pred zatvorením prevádzky školy z dôvodu mimoriadnej situácie.
 • Od 1.6.2020 bude zabezpečená prevádzka školskej jedálne pre deti 1.- 5. ročníka ZŠ.

Pre žiakov 1. - 5. ročníka, ktorí sa nezúčastnia na vyučovaní, budú učitelia poskytovať základné pracovné materiály cez internetovú žiacku knižku.  Žiaci 6. - 9. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

V prípade ďalších aktuálnych usmernení sledujte stránku školy a IŽK.

Tešíme sa na spoločný  návrat do školských lavíc!

Príloha:  Čestné vyhlásenie rodiča

 
PDF Tlačiť

BEŽECKÝ OVÁL a DOSKOČISKO s rozbehovou dráhou pre skok do diaľky

Obec Gajary za pomoci Nafta,a.s. sa rozhodli zmodernizovať areál školy určený na športové účely. Spoločnými silami za finančnej pomoci od Nafta,a.s.  a Nadácia EPH vybudovali bežecký ovál.

Keďže športovému areálu chýbalo doskočisko s rozbehovou dráhou, veľmi aktívne zareagovalo Rodičovské združenie pri Základnej škole v Gajaroch. Pri plánovaní doskočiska sa zapojili do výzvy od Nadácie ZSE.  Projekt bol schválený a na realizáciu projektu získalo rodičovské združenie finančný grant.

Hlavným cieľom oboch projektov bolo ponúknuť deťom novú možnosť rozvoja pohybových schopností v podobe pravidelnej celoročnej športovej aktivity.

Do realizácie projektov sa  zapojila Obec Gajary a mnoho dobrovoľníkov.

Projekt doskočiska sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.

Projekt bežeckého oválu sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie EPH a  Nafta, a.s..

V mene základnej školy a jej žiakov ĎAKUJEME!

 
PDF Tlačiť

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA NÁSTUPU ŽIAKOV DO ŠKOLY

Vážení rodičia žiakov 1.-5. ročníka, prosím Vás o vyplnenie dotazníka ohľadom zabezpečenia otvorenia školy. Vyplnený dotazník poprosím obratom poslať cez IŽK triednym učiteľom, prípadne na email školy. Rodičia, ktorí nemajú možnosť vyplnenia elektronicky, môžu si prísť pre tlačivo do školy v čase od 9,00-11,00 hod. ďakujeme

Dotazník: Nástup do školy 1.6.2020

 
PDF Tlačiť

Vzhľadom k mimoriadnej situácii sme určili nasledovný druh hodnotenia žiakov v 2.polroku

Na základe uznesenia pedagogickej rady, oznamujeme rodičom a žiakom, že koncoročná klasifikácia predmetov bude prebiehať nasledovne:

Pri hodnotení známkou budú vyučujúci vychádzať:

 • z klasifikácie v prvom polroku
 • zo známok, ktoré žiaci dostali v mesiaci február a marec
 • z vypracovania zadávaných úloh (žiakom, ktorí prestali práce posielať, môže byť známka na vysvedčení zhoršená).

V prvom ročníku budú žiaci hodnotení slovne vo všetkých predmetoch.
V druhom až štvrtom ročníku budú predmety matematika, slovenský jazyk, prírodoveda, vlastiveda a anglický jazyk hodnotené známkou. Telesná výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie, náboženská výchova, etická výchova a informatika budú hodnotené slovom "absolvoval."
Na druhom stupni v 5.-9.ročníku, budú predmety telesná výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, náboženská výchova, etická výchova a technika hodnotené slovom "absolvoval." Ostatné predmety budú hodnotené známkou.

Naďalej platia pravidlá hodnotenia a postupu do ďalšieho ročníka zverejnené na našej stránke v článku Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl (komisionálne skúšky, opakovanie ročníka pre žiakov 2. stupňa).

Obraciame sa na Vás, milí rodičia, aby ste aj naďalej viedli svoje deti k zodpovednému plneniu školských povinností.
Ďakujeme

 

 
PDF Tlačiť

Deň matiek
Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek pripomíname v  nedeľu 10.mája. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás robia, veď naše mamičky a babičky sú tie, ktoré všetko chápu, odpúšťajú, vždy poľutujú a milujú nás.
Ony sú pre nás tým najkrajším a najteplejším slniečkom, bez ktorého nevyrastú žiadne kvety. Lebo deti sú ľudské kvety . . .
Všetko najlepšie milé mamičky!

 
PDF Tlačiť

Rodičia deviatakov a deviataci!

V pondelok 27.4.2020 od 9:30 do 10:30 alebo od 16:00 do 17:00 príďte podpísať prihlášky na stredné školy. Prihlášku podpisuje žiak a jeho zákonný zástupca. Zároveň si preberiete aj zápisný lístok, ktorý budete potrebovať na zapísanie dieťaťa do školy, na ktorú bude prijaté.

Kondrčková, výchovný poradca

 
PDF Tlačiť

Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

   

  Zásady hodnotenia:

  1. Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie.

  2. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania     v školách.

Čítať celý článok...
 
PDF Tlačiť

Milí rodičia, žiaci a kolegovia,

chceme sa Vám predovšetkým poďakovať za všetko, čo všetko v tejto zložitej situácii robíte pre naše – vaše deti a povzbudiť Vás pri plnení náročných úloh týchto neočakávaných situácií.

Aj my, vedenie školy, sledujeme kroky našej vlády a podľa toho prispôsobujeme a usmerňujeme vzdelávanie v domácom prostredí. Je to pre nás všetkých nová situácia, na ktorú sme neboli pripravovaní.

Našou snahou je udržať deti vo vzdelávacích návykoch, aby po obnovení riadneho vyučovania zvládli situáciu čo najlepšie. Obraciame sa na Vás, milí rodičia, aby ste aj naďalej viedli svoje deti k zodpovednému plneniu školských povinností. Popri tom je vhodné deti zapájať aj do bežného rodinného života, zapájať ich aj do domácich prác s Vašou pomocou. Podľa najnovších informácií z MŠVVaŠ všetky potrebné informácie a doplnkové edukačné materiály nájdete na www.ucimenadialku.sk.

Chceme Vás povzbudiť do ďalších dní a zaželať Vám všetkým veľa pevného zdravia a potešenia zo spoločných chvíľ v rodinnom kruhu. Najbližšie teraz s blížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami.

Prerušenie vyučovania platí do odvolania.

Rozhodnutie ministra školstva

Spolu to zvládneme!!

Vedenie školy

 
PDF Tlačiť

Milí rodičia a žiaci 9.ročníka!

Podľa rozhodnutia ministra školstva je termín podania prihlášky na SŠ zo strany zákonného zástupcu do 15. mája 2020. Nie je potrebné potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Žiadam vás, aby ste do 25. apríla 2020 nahlásili stredné školy  a odbory, na ktoré chcete poslať prihlášky. Vašu žiadosť zašlite mailom výchovnej poradkyni Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , ktorá prihlášky vypíše. Do mailu uveďte aj telefónne číslo, keby vás potrebovala kontaktovať.

Neskôr bude na stránke školy uvedený termín, kedy zákonný zástupca a žiak (ak to bude potrebné) prídu podpísať prihlášky na SŠ a zároveň si prevziať Zápisný lístok na SŠ.

Ďakujem a prajem všetkým veľa zdravia.

Mgr. Denisa Kondrčková, výchovný poradca

 
PDF Tlačiť

Zápis do prvého ročníka

Vážení rodičia budúcich prvákov,

do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕši 6 rokov, alebo v predchádzajúcom školskom roku malo odklad povinnej školskej dochádzky.

K zápisu je nutné predložiť:

- Elektronickú prihlášku - vytlačenú a obomi zákonnými zástupcami podpísanú

- Kópiu rodného listu dieťaťa

- Kópiu preukazu zdravotného poistenia dieťaťa

- Kópiu občianskeho preukazu obidvoch rodičov

- Ak rodičia žiadajú o odklad povinnej školskej dochádzky, zákonný zástupca doručí doklad od zariadenia výchovného poradenstva a prevencie/všeobecného lekára pre deti a dorast dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

- Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

- Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebudú vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

- Zápisné 8 € (na pracovné zošity pre dieťa) sa bude vyberať na začiatku školského roka 2020/2021

- Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronickú prihlášku, ktorá je zverejnená na webovom sídle školy Z dôvodu výnimočnej situácie dokumentáciu potrebnú k zápisu žiaka do 1. ročníka je možné doručiť  v zalepenej obálke do schránky riaditeľky školy označenej Základná škola, ktorá sa nachádza na Levárskej ulici 763 v Gajaroch (Pneuservis Adamík)  alebo poštou.

DOKUMENTY a PRIHLÁŠKY môžete zasielať už ODDNES.

Pre tých rodičov, ktorí majú problém s elektronickou prihláškou, bude zápis do prvého ročníka 20. apríla 2020 (pondelok) od 16:00 do 17:00 hod. v prvej budove ZŠ Gajary. Potrebné dokumenty prinesie jeden z rodičov. Je však v našom záujme, aby sme sa kvôli šíreniu koronavírusu združovali čo najmenej, preto prosíme rodičov o elektronickú komunikáciu.

V prípade ďalších otázok kontaktujte administratívu školy na adrese:   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Elektronická prihláška: https://moja.skolanawebe.sk/skola/zsgajary/prihlaska_zs

V záložke Zápis do prvého ročníka nájdete:

Prihláška na štúdium v ZŠ
Žiadosť o odklad školskej dochádzky

 
Viac článkov...


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.